Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 10 października 2007 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad realizacją zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 11-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

2. Projekt „Programu prac legislacyjnych na 2007 rok, dotyczący projektów rozporządzeń, pozostających we właściwości Ministra Zdrowia”
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu po uzupełnieniu brakujących terminów wydania rozporządzeń, których termin nie został określony,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Departament Polityki Zdrowotnej został zobowiązany do uzupełnienia Programu o rozporządzenia, których wydanie przewiduje ustawa,
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw Departament Polityki Lekowej i Farmacji został zobowiązany do uzupełnienia Programu zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
zobowiązano Dyrektorów Departamentów merytorycznych do określenia terminów wydania poszczególnych rozporządzeń,
termin realizacji: 12-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy Departamentów merytorycznych w porozumieniu z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Członkowie Kierownictwa według właściwości
Koordynuje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Projekt pisma do Pana G. Verheugena Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

4. Projekt działań, dotyczących propozycji Pana Komisarza G. Verheugena odnośnie okresu przejściowego w zakresie implementacji przepisów Pharma Review dotyczących rejestracji leków w nowych państwach członkowskich, które się o taki okres ubiegały
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu działań zgodnie z propozycją Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

5. Projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki w sprawie:
1) bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków;
2) bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 11-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 11-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 11-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 11-10-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1842 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.