Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 12 grudnia 2007 r.


1. Projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 12-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

2. Sprawozdanie z prac zespołu roboczego ds. immunoglobuliny anty-D
oraz propozycje kierunków dalszych działań

- referowała Pani Agnieszka Beniuk-Patoła Dyrektor Narodowego
Centrum Krwi.

Ustalono:
pozostawienie do decyzji w terminie późniejszym.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

3. Projekt działań dotyczący procedowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na usługę frakcjonowania polskiego świeżo
mrożonego osocza.
Projekt działań w zakresie przeznaczenia środków bieżących pozostających w dyspozycji Narodowego Centrum Krwi na realizację programów zdrowotnych w roku 2007

- referowała Pani Agnieszka Beniuk-Patoła Dyrektor Narodowego
Centrum Krwi.

Ustalono:
pozostawienie do decyzji w terminie późniejszym.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia
wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 roku

- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 12-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu
i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane
świadczenia opieki zdrowotnej

- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przepracowanie tekstu projektu z uwzględnieniem uwag Narodowego Funduszu Zdrowia oraz uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

6. Projekt działań dotyczący realizacji procesu restrukturyzacji wobec" Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 w Łodzi oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu zagrożonych wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy

- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z budżetu państwa.

- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 12-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia
jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem
zakażeń meningokokowych

- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 12-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor SanitarnyOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2691 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.