Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra


Ustalenia
z obrad Kolegium Ministra
w dniu 21 grudnia 2007 r.


1. Wykaz rozporządzeń, które powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., wykaz rozporządzeń, których ustawowy termin do wydania upłynął oraz wykaz dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w okresie listopad - grudzień 2007 r.
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stan.

Ustalono:
podjęcie działań zmierzających do zapewnienia terminowej realizacji.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

2. Projekt „Harmonogramu zbiorczego realizacji zadań na 2008 rok opracowany według „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011”
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie projektu „Harmonogramu zbiorczego realizacji zadań na 2008 rok”.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

3. Projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 21-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji.
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 24-12-2007 r

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu
- referowała: Pani Sylwia Lis Dyrektor Departament Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego.

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag w dniu 21-12-2007 r. do godz. 16.00,
w przypadku braku uwag przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 24-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

8. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biegłych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 21-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1877 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.