Statut Ministerstwa 
 

Statut Ministerstwa Zdrowia


MP.06.26.294 → z dnia 13 kwietnia 2006 r.
zmiana M.P.06.67.689
M.P.09.9.97
M.P.12.808


ZARZĄDZENIE Nr 48
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 kwietnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu ZdrowiaNa podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Zdrowia nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M. P. Nr 61, poz. 873 oraz z 2005 r. Nr 21, poz. 328).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Załącznik
do zarządzenia nr 48
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 kwietnia 2006 r.
STATUT MINISTERSTWA ZDROWIA


§ 1.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia obsługę Ministra Zdrowia, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901), do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Ministerstwa Zdrowia wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji;
3) Departament Dialogu Społecznego;
4) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
5) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
6) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;
7) Departament Pielęgniarek i Położnych;
8) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
9) Departament Polityki Zdrowotnej;
10) Departament Prawny;
11) Departament Spraw Obronnych;
12) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
13) Departament Współpracy Międzynarodowej;
15) Departament Zdrowia Publicznego;
15) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
16) Biuro Dyrektora Generalnego;
17) Biuro Kadr;
18) Biuro Ministra;
19) Biuro Prasy i Promocji;
20) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego;
21) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3.

Obsługę zadań Ministra, w zakresie działu zdrowie, zapewniają w szczególności:
1) Departament Dialogu Społecznego;
2) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
3) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;
4) Departament Pielęgniarek i Położnych;
5) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
6) Departament Polityki Zdrowotnej;
7) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
8) Departament Zdrowia Publicznego.

§ 4.

Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) Gabinetem Politycznym;
2) Samodzielnym Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 5.

Dyrektor Generalny sprawuje bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Stanowiskiem Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego.


Załączniki do dokumentu : .rejestr_korzysci_17112011.pdf


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-09-25
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek
Data ostatniej zmiany:
       2012-11-13
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-13Marlena Woźniak dodano: zarządzenie zmieniające
2009-03-06Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-11-06Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-04-28Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-02-10Małgorzata Woźniak-Juhre 

Słowa kluczowe: statut
Statystyka strony: 89178 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.