Struktura organizacyjna 
 

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia


Dz.Urz.MZ.09.13.68→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia, dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych do przepisów zarządzenia i przekażą je do podpisu Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia, zwanemu dalej "Dyrektorem Generalnym".
2. Oryginał zarządzenia Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego przechowywany jest przez Biuro Dyrektora Generalnego, a kopia przez właściwą komórkę organizacyjną.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 25, z późn. zm.3)).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2006 r. Nr 16, poz. 81, z 2007 r. Nr 10, poz. 33 i poz. 37, Nr 12, poz. 64 i Nr 15, poz. 81 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 20.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2010-03-11
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2010-03-11Małgorzata Woźniak-Juhre 
2009-05-18Monika Latoszek 
2007-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-10-27Małgorzata Woźniak-Juhre 
2004-08-12Małgorzata Woźniak-Juhre 

Słowa kluczowe: statut, zdrowia, organizacyjny, regulamin
Statystyka strony: 127820 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.