Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia


Dz.Urz.MZ.04.05.53
zmiana Dz.Urz.MZ.04.11.95
Dz.Urz.MZ.06.03.09
Dz.Urz.MZ.10.8.43


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074 Nr oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w Ministerstwie Zdrowia:
1) instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) jednolity rzeczowy wykaz akt dla klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów wytwarzanych i gromadzonych w Ministerstwie Zdrowia, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie organizacji pracy kancelaryjnej w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833oraz z 2003 Nr 199, poz. 1941).Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Instrukcja Kancelaryjna

Załączniki do Instrukcji Kancelaryjnej
Załącznik nr 1 Wzór pieczęci wpływu do kancelarii;
Załącznik nr 2 Dziennik korespondencji sekretariatu;
Załącznik nr 3 Wzór pieczęci wpływu do komorki organizacyjnej;
Załącznik nr 4 Wzór opisu teczki;
Załącznik nr 5 Spis spraw;
Załącznik nr 6 Wzór blankietu korespondencyjnego;
Załącznik nr 7 Spis Zdawczo-Odbiorczy;

Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Ministerstwa ZdrowiaZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 24065 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.