Program prac legislacyjnych 
 

PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH - 2007 r.


31-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 grudnia 2007 r.

24-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 grudnia 2007 r.

18-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 grudnia 2007 r.

17-12-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 grudnia 2007 r.

14-12-2007 Projekt w sprawie sposobu i trybu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z budżetu państwa
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 grudnia 2007 roku

14-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 grudnia 2007 r.

13-12-2007 Projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2006 roku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 grudnia 2007 roku

12-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 grudnia 2007 r.

12-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 grudnia 2007 r.

11-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 grudnia 2007 r.

10-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 grudnia 2007 r.

10-12-2007 Projek rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 grudnia 2007 r.

05-12-2007 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 grudnia 2007 r.

05-12-2007 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 grudnia 2007 r.

05-12-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 grudnia 2007 r.

28-11-2007 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2007 r.

28-11-2007 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2007 r.

28-11-2007 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2007 r.

28-11-2007 Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2007 r.

27-11-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Lecznictwa Ogólnego i Profilaktyki
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 listopada 2007 r.

14-11-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 listopada 2007r.

12-11-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2007 r.

08-11-2007 Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 listopada 2007 r.

08-11-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 listopada 2007 r.

06-11-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
przekazany na Radę Ministrów

06-11-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
przekazany na Radę Ministrów

05-11-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
przelkazany do uzgodnień zewnetrznych
w dniu 31 października 20007 r.

26-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 października 2007 r.

25-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 października 2007 r

22-10-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
przekazany na Komitet Rady Ministrów

19-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

18-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 października 2007 r.

17-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 października 2007 r.

17-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 października 2007 r.

17-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 października 2007 r.

17-10-2007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 października 2007 r.

15-10-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o izbach aptekarskich
Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich będzie rozpatrywany przez Radę Ministrów w dniu 16 października 2007 r.

08-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 r.
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2007 roku

08-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2007 roku

08-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców i dawców krwi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2007 roku

04-10-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 października 2007r.

28-09-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 września 2006 r.

28-09-2007 PROJEKT USTAWY o zawodach pielęgniarki i położnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 września 2007 roku

28-09-2007 PROJEKT USTAWY o samorządzie pielęgniarek i położnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 września 2007 roku

28-09-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 września 2007 roku

28-09-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 września 2007 roku

21-09-2007 Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki

21-09-2007 PROJEKT USTAWY o systemie informacji w ochronie zdrowia
przekazany na Komitet Rady Ministrów

14-09-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 września 2007 roku

13-09-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 września 2007 roku

11-09-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 września 2007 roku

05-09-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 sierpnia 2007 roku

03-09-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 września 2007 roku

31-08-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie wzorów wniosków o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego, zmian w protokole badania klinicznego lub dokumentacji dotyczącej badanego produktu leczniczego, zawiadomień o zakończeniu badania klinicznego
projekt przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 sierpnia 2007 r

27-08-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat pobieranych za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 sierpnia 2007 roku

27-08-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
tekst przekazany na Komitet Rady Ministrów

24-08-2007 PROJEKT USTAWY o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
tekst przekazany na Radę Ministrów

22-08-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o izbach lekarskich
Przekazany do Sejmu

21-08-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Przekazany na Radę Ministrów

10-08-2007 PROJEKT USTAWY o systemie informacji w ochronie zdrowi
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2007 roku

30-07-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
projekt przyjęty przez rząd

27-07-2007 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pozbawienia statusu uzdrowiska miasta Jastrzębie Zdrój
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 lipca 2007 roku

25-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 lipca 2007 roku

24-07-2007 Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcomna wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 lipca 2007 roku

20-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 lipca 2007 roku

19-07-2007 PROJEKT USTAWY o Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 lipca 2007 roku

18-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 lipca 2007 roku

17-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedur urzędowych kontroli żywności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 lipca 2007 roku

17-07-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 lipca 2007 roku

16-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu Krajowej Rady do Spraw Szpitali

16-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu Regionalnej Rady do Spraw Szpitali

16-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie optymalnej liczby łóżek

16-07-2007 PROJEKT USTAWY o sieci szpitali
Przekazany na Radę Ministrów

12-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 lipca 2007 roku

10-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 lipca 2007 roku

10-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 lipca 2007 roku

09-07-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 czerwca 2007 roku

04-07-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów

25-06-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o izbach lekarskich
Przekazany na Radę Ministrów

25-06-2007 PROJEKT USTAWY o sieci szpitali
Przekazany na Radę Ministrów

20-06-2007 Projekt rozporzadzenia ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 czerwca 2007 roku

15-06-2007 Projekt autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1775)
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 czerwca 2007 roku

14-06-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 czerwca 2007 roku

11-06-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

11-06-2007 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
projekt zatwierdzony przez RCL

11-06-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
projekt po Radzie Ministrów

04-06-2007 PROJEKT USTAWY o sieci szpitali
tekst po Komitecie Rady Ministrów

01-06-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
tekst przekazany na Radę Ministrów

01-06-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o izbach lekarskich Przekazany na Komitet Rady Ministrów

31-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 maja 2007 r.

31-05-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
skierowany pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

30-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 maja 2007 roku

30-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 maja 2007 roku

25-05-2007 Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty
tekst ustawy skierowany pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

25-05-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego
projekt przekazany do Rządowego Centrum Legislacji

25-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych oraz sposobu dostarczania tych produktów leczniczych do odbiorców
projekt przekazany do Rządowego Centrum Legislacji

23-05-2007 Prrojekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 maja 2007 roku

22-05-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
przekazany na Radę Ministrów

22-05-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
przekazany na Radę Ministrów

18-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 maja 2007 roku

18-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 maja 2007 roku

18-05-2007 PROJEKT USTAWY o sieci szpitali
tekst przekazany pod obrady Komitetu Rady Ministrów

17-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badania czytelności ulotki

17-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych w województwie opolskim i śląskim
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 maja 2007 roku

15-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 maja 2007 roku

10-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 maja 2007 roku

09-05-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
przekazany na Komitet Rady Ministrów

09-05-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 kwietnia 2007 roku

08-05-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 maja 2007 roku

08-05-2007 PROJEKT USTAWY o zawodzie farmaceuty
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 maja 2007 roku

07-05-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 kwietnia 2007 roku

30-04-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów

30-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które maja zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytniecze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27kwietnia 2007 roku

26-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 kwietnia 2007 roku

26-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i trybu postępowania w procedurze wyjaśniającej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 kwietnia 2007 roku

23-04-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za doprowadzenie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 kwietnia 2007 roku

23-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych oraz sposobu dostarczania tych produktów leczniczych do odbiorców
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 kwietnia 2007 roku

20-04-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Projekt przekazany do Rady Ministrów w dniu 19.04.2007 r.

18-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym
tekst projektu po konferencji uzgodnieniowej

18-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 kwietnia 2007 roku

16-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, a także szczegółowego trybu i warunków ich przechowywania oraz niszczenia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 kwietnia 2007 roku

13-04-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 kwietnia 2007 roku

13-04-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 kwietnia 2007 roku

13-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 kwietnia 2007 roku

13-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
tekst projektu po uzgodnieniach zewnętrznych

11-04-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
ponownie przekazany do uzgodnień
zewnętrznych w dniu 10 kwietnia 2007 roku

10-04-2007 PROJEKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 kwietnia 2007 roku

10-04-2007 PROJEKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 kwietnia 2007 roku

10-04-2007 PROJAKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Białymstoku”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 kwietnia 2007 roku

10-04-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
tekst przekazany w dniu 30 marca 2007 r.
na posiedzenie Rady Ministrów

07-04-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
ponownie przekazany do uzgodnień zewnętrznych
6 kwietnia 2007 r.

05-04-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Przekazany na Komitet Rady Ministrów.
Projekt będzie rozpatrywany przez KRM 11.04.2007 r

02-04-2007 Projekt rozporządzenia MInistra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 kwietnia 2007 roku

30-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 marca 2007 roku

28-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 marca 2007 roku

27-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze mista Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
27 marca 2007 r.

27-03-2007 PROJEKT USTAWY o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
tekst przyjęty przez Komitet Rady Ministrów

27-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Przekazany na Komitet Rady Ministrów.
Projekt będzie rozpatrywany przez KRM w dniu 30.03.2007 r.

26-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
tekst przekazany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów które odbędzie się 29 marca 2007 r.

23-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
tekst przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów

22-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu
rozporzadzenie podpisane przez Ministra Zdrowia
(Dz.U.06.144.1049)→ opublikowane 11 sierpnia 2006 roku
projekt zamieszczony w zwiazku z zaleceniami pokontrolnymi

20-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 marca 2007 roku

19-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 marca 2007 roku

16-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 marca 2007 roku

15-03-2007 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
przekazane do Rządowego Centrum Legislacji o zwolnienie z Komisji Prawniczej

15-03-2007 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
przekazane do Rządowego Centrum Legislacji o zwolnienie z Komisji Prawniczej

15-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 marca 2007 roku

13-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o izbach lekarskich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 marca 2007 roku

12-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów

12-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tekst ustawy przekazany pod obrady Rady Ministrów
→ w dniu 13 marca 2007 r.

08-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 marca 2007 roku

08-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 marca 2007 roku

08-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 marca 2007 roku

08-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 marca 2007 roku

08-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 marca 2007 roku

08-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 6 marca 2007 roku

07-03-2007 PROJEKT USTAWY o sieci szpitali ⇒ WERSJA ZMIENIONA
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2007 roku

07-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie optymalnej liczby łóżek
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2007 roku

07-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie wzoru ankiety dla szpitali w sieci, szczegółowego sposobu monitorowania poziomu jakości w szpitalach oraz wzoru arkusza oceny szpitala
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2007 roku

07-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2007 roku

07-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu Regionalnej Rady do Spraw Szpitali
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2007 roku

07-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu Krajowej Rady do Spraw Szpitali
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 marca 2007 roku

06-03-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 marca 2007 roku

06-03-2007 PROJEKT USTAWY o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
przekazany do rozpatrzenia przez
Komitet Rady Ministrów 7 marca 2007 r.

05-03-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 marca 2007 roku

01-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
tekst projektu przekazany do Rządowego Centrum Legislacji

01-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 marca 2007 roku

01-03-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
przekazany do Rządowego Centrum Legislacji

28-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 lutego 2007 roku

27-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 lutego 2007 roku

27-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 lutego 2007 roku

23-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej w zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 lutego 2007 roku

14-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 lutego 2007 roku

13-02-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 lutego 2007 roku

09-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 lutego 2007 r.

05-02-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lutego 2007 r.

01-02-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 lutego 2007 r.

31-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 stycznia 2007 r.

31-01-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
tekst przekazany pod obrady Rady Ministrów

30-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
tekst po uzgodnieniach zewnętrznych

30-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 stycznia 2007 r.

30-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
tekst po uzgodnieniach zewnętrznych

30-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
tekst po uzgodnieniach zewnętrznych

30-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
tekst po uzgodnieniach zewnętrznych

30-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
tekst po uzgodnieniach zewnętrznych

22-01-2007 Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 stycznia 2007 roku

19-01-2007 PROJEKT USTAWY o niektórych zawodach medycznych
tekst przekazany w dniu 19 stycznia 2007r.
pod obrady Rady Ministrów

12-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
tekst po konsultacjach społecznych

12-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
tekst po konsultacjach społecznych

10-01-2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
tekst skierowany 9 stycznia 2007 r.
przekazany do Departamentu Współpracy Międzynarodowej celem przekazania do rozpatrzenia przez KERM

05-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 stycznia 2007 roku

05-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 stycznia 2007 roku

05-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 stycznia 2007 roku

05-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 stycznia 2007 roku

04-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych
projek przekazany do uzgodnień zewnętrznych
wrzesień 2006

03-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 grudnia 2006 roku

03-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 grudnia 2006 roku

02-01-2007 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności
tekst po konsultacjach społecznych
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7943 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.