Program prac legislacyjnych 
 

Program prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczący projektów ustaw na 2006 rok (marzec – czerwiec) - w zakresie projektów ustaw opracowywanych w Ministerstwie Zdrowia


Wyciąg z „Programu prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczący ustaw na 2006 r. (marzec – czerwiec)”

(przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 marca 2006 r.)Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie Istota projektu Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.

M A R Z E C

Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Wykonanie prawa UE Umożliwienie właściwego stosowania regulacji zawartych w przepisach UE. Określenie wymagań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa żywności – rozporządzenie 852/2004 i 882/2004, brak transpozycji postanowień art. 6 ust. 2 dyrektywy 89/398/EWG. W dniu
21 marca 2006r. projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów
Projekt ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej Wprowadzenie zmian w przepisach, które zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego tracą moc z dniem 30 czerwca 2006 r. Określenie warunków dostępu do wykonywania do zawodu diagnosty laboratoryjnego w odniesieniu do osób legitymujących się określonym ustawowo wykazem kwalifikacji. W dniu
14 marca 2006r. projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów


Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Stworzenie warunków prawnych do efektywnego przebiegu i zakończenia toczących się procesów restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej Umożliwienie wykorzystania w procesie restrukturyzacji finansowej wszystkich środków zapisanych w budżecie państwa na pożyczki dla restrukturyzowanych zakładów przez zwiększenie wysokości pożyczki dla samodzielnych ZOZ. Umożliwienie wzięcia pożyczek przez jednostki badawczo-rozwojowe. W dniu
28 marca 2006r. projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów

M A J

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie innych ustaw Wykonania prawa UE Przejęcie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego uprawnień Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych weterynaryjnych. Dokonanie zmian przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne wynikających z implementacji dyrektyw 2004/24/WE, 2004/27/WE, 2004/28/WE.
Projekt ustawy o ratownictwie medycznym Kompleksowe uregulowanie systemu ratownictwa medycznego Wprowadzenie systemu ratownictwa medycznego przy założeniu finansowania świadczeń przedszpitalnych z budżetu państwa.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Konieczność dokonania korekt w obecnie obowiązującej ustawie wynikająca z nieścisłości zidentyfikowanych w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania. Zmiana definicji konopi włókienniczych uwzględniająca pojawienie się nowego składnika w modyfikowanych genetycznie konopiach, tj.: rozszerzenie definicji konopi, umożliwienie skorzystania z dopłat dla uczestników szkolenia na certyfikat instruktora lub specjalisty terapii uzależnień oraz wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez policjantów.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Rezultat zakończonego Programu MATRA „Redefinicja odpowiedzialności Ministerstwa Zdrowia za opiekę zdrowotną nad pracującymi w Polsce”, realizowanego w latach 2004-2005. Nowelizacja ustawy ma na celu wprowadzenie niezbędnych zmian w regulacjach dotyczących zawieranych przez pracodawców umów z zakresu świadczeń medycyny pracy.

C Z E R W I E C

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie innych ustaw Wprowadzenie regulacji racjonalizujących gospodarkę finansową Wyeliminowanie nieprawidłowości w przepływie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wzmocnienie nadzoru nad NFZ. Ułatwienie ubezpieczonym dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, eliminacja wątpliwości interpretacyjnych, zapewnienie przejrzystych zasad ustalania cen leków, zapewnienie uczestnictwa Ministra Zdrowia w nadzorze nad prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Wdrożenie dyrektywy 89/105.
Projekt ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi Wprowadzenie przepisów adekwatnych do zmiennej sytuacji epidemiologicznej kraju. Określenie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozpoznawanie i monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, podejmowanie działań przeciwepidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dyrektywa 2004/27 Nadanie prezesowi Urzędu uprawnień organu I instancji. Usprawnienie procesu rejestracji. Usprawnienie procedury rejestracji leków i nadanie Prezesowi Urzędu uprawnień, jako organowi I instancji, do wydawania decyzji w tym zakresie oraz usprawnienie procesu rejestracji.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Odnotowanie zwiększenia spożycia napojów alkoholowych. Zmiana przepisów dotyczących zmiany godziny reklamowania napojów alkoholowych w środkach masowego przekazu.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Konieczność podniesienia poziomu wynagrodzeń pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Stworzenie podstaw prawnych dla przekazania przez NFZ samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków finansowych, które przeznaczone będą na 30% podniesienie wynagrodzeń pracowników zakładów w stosunku do stanu za 2005 r.
Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” Spełnienie przez Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wymagań określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) umożliwiających używanie w swojej nazwie wyrazu „uniwersytet” uzupełnionego przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni. Projekt ustawy przewiduje zmianę nazwy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2006-07-13
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2006-07-13Małgorzata Woźniak-Juhre 
2006-05-29Małgorzata Woźniak-Juhre 

Statystyka strony: 8321 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.