Program prac legislacyjnych 
 

Program prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczący projektów ustaw na 2006 rokw II półroczu 2006 r. - w zakresie projektów ustaw opracowywanych w Ministerstwie Zdrowia


PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW
w II półroczu 2006 r.
wyciąg

PROJEKTY USTAW


Lp. Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie Istota projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja)
1. 2. 3. 4. 5.

L I P I E C

23. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Konieczność dokonania korekt w obecnie obowiązującej ustawie wynikająca z nieścisłości zidentyfikowanych w pierwszych miesiącach jej praktycznego funkcjonowania. Zmiana definicji konopi włókienniczych uwzględniająca pojawienie się nowego składnika w modyfikowanych genetycznie konopiach (tj.: rozszerzenie definicji konopi); umożliwienie skorzystania z dopłat dla uczestników szkolenia na certyfikat instruktora lub specjalisty terapii uzależnień oraz wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez policjantów. Andrzej Wojtyła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
24. Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Rezultat zakończonego Programu MATRA „Redefinicja odpowiedzialności Ministerstwa Zdrowia za opiekę zdrowotną nad pracującymi w Polsce”, realizowanego w latach 2004-2005. Nowelizacja ustawy ma na celu wprowadzenie niezbędnych zmian w regulacjach dotyczących zawieranych przez pracodawców umów z zakresu świadczeń medycyny pracy. Andrzej Wojtyła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
25. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie innych ustaw Wykonania prawa UE Przejęcie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego uprawnień Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych weterynaryjnych. Dokonanie zmian przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne wynikających z implementacji dyrektyw 2004/24/WE, 2004/27/WE, 2004/28/WE. Bolesław Piecha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
26. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie innych ustaw Wprowadzenie regulacji racjonalizujących gospodarkę finansową Wyeliminowanie nieprawidłowości w przepływie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wzmocnienie nadzoru nad NFZ. Ułatwienie ubezpieczonym dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, eliminacja wątpliwości interpretacyjnych, zapewnienie przejrzystych zasad ustalania cen leków, zapewnienie uczestnictwa Ministra Zdrowia w nadzorze nad prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Wdrożenie dyrektywy 89/105. Bolesław Piecha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
27. Projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wprowadzenie regulacji w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ujednolicenie zasad funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, przekazanie nadzoru nad systemem wojewodom i Ministrowi Zdrowia, poprawa jakości i dostępu do świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego, finansowanie świadczeń ratowniczych przedszpitalnych z budżetu państwa. Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

W R Z E S I E Ń

97. Projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Nadanie Prezesowi Urzędu uprawnień organu I instancji; usprawnienie procesu rejestracji. Projekt ustawy przewiduje usprawnienie procedury rejestracji leków oraz nadanie uprawnień Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do wydawania decyzji w tym zakresie. Bolesław Piecha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
98. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie innych ustaw Wykonanie prawa UE Przedmiotem niniejszego projektu ustawy jest dokonanie zmian przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne wynikających z konieczności implementacji następujących dyrektywy 2005/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustalającej zasady oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w odniesieniu do badanych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, a także wymogi zatwierdzania produkcji oraz przywozu takich produktów. Przewidziano ponadto wprowadzenie uściślonych zapisów dotyczących koncentracji aptek i tzw. „sieci aptek” oraz zmiany w ustawie wynikające z konieczności doprecyzowania obecnie obowiązujących przepisów ustaw. Bolesław Piecha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
99. Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
1. Konieczność wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE do października 2007 r.
2. Niespójność wewnętrzna obecnych rozwiązań oraz niespójność z obowiązującym stanem prawnym.
3. Uchwalenie nowej ustawy jest postulatem środowiska pielęgniarek i położnych.
1. Implementacja dyrektywy 2005/36/WE.
2. Dostosowanie nowych rozwiązań do obecnego stanu prawnego.
Anna Gręziak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
100. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych
1. Zadania samorządu wymagają uporządkowania i usystematyzowania.
2. Niespójność wewnętrzna obecnych rozwiązań oraz niespójność z obowiązującym stanem prawnym.
Dostosowanie nowych rozwiązań do obecnego stanu prawnego. Anna Gręziak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
101. Projekt ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Wprowadzenie przepisów adekwatnych do zmiennej sytuacji epidemiologicznej kraju. Określenie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozpoznawanie i monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia. Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej ofiarom wypadków komunikacyjnych. Propozycja finansowania tych świadczeń z polis obowiązkowego ubezpieczenia OC, które pokrywa zarówno szkody o charakterze majątkowym jak i osobistym. Nowelizacja ma na celu zmianę sposobu realizacji obowiązującej zasady, iż finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych finansowane jest z polis obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ponadto wprowadza zasadę ponoszenia zwiększonych kosztów polisy od odpowiedzialności cywilnej tych posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy zostali skazani za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów kodeksu karnego lub w stanie po użyciu alkoholu w rozumieniu przepisów kodeksu wykroczeń. Bolesław Piecha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

L I S T O P A D

149. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty Konieczność wprowadzenia możliwości zdawania LEP i L-DEP w języku obcym z uwagi na prowadzone obecnie kształcenie przeddyplomowe w języku angielskim. Konieczność rozszerzenia możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego oraz ułatwienia rozpoczynania praktyki przez lekarzy dentystów. Poprzez wprowadzenie LEP i L-DEP w języku obcym – możliwość uzyskania kwalifikacji do uzyskania prawa wykonywania zawodu dla lekarzy studiujących w języku angielskim. Zmniejszenie obciążeń finansowych lekarzy związanych z kształceniem podyplomowym. Ułatwienie dla lekarzy dentystów w zakresie rozpoczynania przez nich praktyki. Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
150. Projekt ustawy o zawodach medycznych Konieczność uregulowania wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania wybranych zawodów medycznych objętych ogólnym systemem uznawania kwalifikacji zawodowych. Jest to niezbędne do wyeliminowania zagrożeń dla pacjentów wynikających z wykonywania świadczeń zdrowotnych przez osoby nie posiadające wiedzy i umiejętności w danym zawodzie medycznym oraz dla pełnej realizacji zasady swobody przepływu osób w UE. Uregulowanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodów medycznych objętych ogólnym systemem uznawania kwalifikacji zawodowych, wprowadzenie rejestru osób wykonujących zawód medyczny, zasad wykonywania zawodów medycznych, zasad odpowiedzialności zawodowej Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Projekt ustawy o ogólnokrajowej sieci szpitali Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz racjonalizacja środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia Projekt ustawy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli polegającego na dostosowaniu struktury opieki szpitalnej i jej potencjału diagnostyczno-terapeutycznego do uwarunkowań demograficznych i epidemiologicznych, zwiększeniu dostępności do świadczeń zdrowotnych o wysokiej jakości oraz poprawie efektywności wykorzystania publicznych środków finansowych systemu ochrony zdrowia. Andrzej Wojtyła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

G R U D Z I E Ń

196. Projekt ustawy o nadanie nowych nazw niektórym uczelniom medycznym Ujednolicenie nazw uczelni spełniających wymogi do nadawania stopni naukowych Ujednolicenie nazw uczelni spełniających kryteria ustawowe określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
197. Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Konieczność prawnego uregulowania statusu rejestrów i badań statystycznych obejmujących dane jednostkowe i medyczne, które nie mogą funkcjonować w ramach statystyki publicznej oraz konieczność zharmonizowania systemu informacyjnego ochrony zdrowia. Projekt ustawy przewiduje:
określenie zasad i organizacji działania systemu;
określenie systemu przekazywania oraz zasad i form gromadzenia, udostępniania i publikowania danych;
określenie etapów wdrażania systemu.
Leszek Sikorski, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Andrzej Wojtyła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
198. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Zwiększone spożycie napojów alkoholowych oraz wątpliwości interpretacyjne co do niektórych przepisów obowiązującej ustawy Zmiana ustawy ma na celu m.in. zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne; uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii kwalifikacji koniecznych do wykonywania świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnień. Zmiany dotyczą ponadto przepisów regulujących godziny reklamowania napojów alkoholowych w środkach masowego przekazu. Andrzej Wojtyła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2006-07-13
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2006-07-13Małgorzata Woźniak-Juhre 

Statystyka strony: 8414 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.