Dziennik rejestru zmian 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Dz.Urz.MZ.11.2.18 → z dnia 18 lutego 2011 r.
Zmiana z dnia 13 maja 2011 r.
z dnia 20 maja 2011 r.
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 lutego 2011 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu
oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej "Ministrem", sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Departament Matki i Dziecka;
5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Jakub Szulc:
1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów;
2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Funduszy Europejskich,
b) Departament Prawny,
c) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,
d) Samodzielny Wydział Audytu Wewnętrznego;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
c) Narodowego Funduszu Zdrowia;
5) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 3)), należące do właściwości Ministra w zakresie:
a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
b) audytu wewnętrznego.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Adam Fronczak:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
b) Departament Współpracy Międzynarodowej;
2) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;
3) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Ochrony Technologii Medycznych w Warszawie,
b) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
d) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Marek Haber:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
b) Departament Pielęgniarek i Położnych,
c) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
c) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
f) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
g) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
h) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
i) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" w Warszawie,
j) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Dialogu Społecznego,
c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
b) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
d) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem części 46 budżetu państwa - Zdrowie.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Andrzej Witold Włodarczyk:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Departament Polityki Zdrowotnej
c) Departament Zdrowia Publicznego;
2) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
c) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
d) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
e) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,
f) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
g) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
h) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
i) Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,
j) Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,
k) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
l) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
m) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
n) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
o) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
p) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
q) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
r) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
s) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
t) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
u) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
v) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
w) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
x) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
y) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
za) za) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
zb) zb) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
zc) zc) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
zd) zd) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
ze) ze) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
zf) zf) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
zg) zg) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
zh) zh) uczelni medycznych,
zi) zi) Wydawnictwa Edukacyjnego „Parpamedia” w Warszawie.

§ 8.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć i decyzji w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności dotyczących powołań i odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 10.

1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu – wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.
2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Jakuba Szulca zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber;
2) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępuje Podsekretarz Stanu Andrzej Witold Włodarczyk;
3) Podsekretarza Stanu Andrzeja Witolda Włodarczyka zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Fronczak;
4) Podsekretarza Stanu Cezarego Rzemka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber;
5) Podsekretarza Stanu Marka Habera zastępuje Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 21, z późn. zm. 4))).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 10 lutego 2011 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2009 r. Nr 4, poz. 21, z 2010 r. Nr 2, poz. 23 i Nr 7, poz. 42 oraz z 2011 r. Nr 1 poz. 1 i poz. 10.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-03-19
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-19Monika Latoszek Przeniesione do archiwum - w związku z publikacją zarządzenia z dnia 16 marca 2012 r.
2011-06-07Monika Latoszek 

Statystyka strony: 13232 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.