Dziennik rejestru zmian 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych


Dz.U.12.156 → z dnia 10 lutego 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych


Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe obowiązki przedsiębiorców posiadających zezwolenia, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie:
1) przechowywania prekursorów kategorii 1;
2) wydawania prekursorów kategorii 1 jednostkom uprawnionym;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej posiadania i obrotu prekursorami kategorii 1;
4) warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania prekursorów kategorii 1 w komorach przeładunkowych.

§ 2.

1. Przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy prekursorami kategorii 1 jest obowiązany do przechowywania prekursorów kategorii 1 w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub dostępem osób nieupoważnionych, na wydzielonych powierzchniach magazynowych albo w odrębnych pomieszczeniach wyposażonych w instalację alarmową, w drzwi o odpowiedniej konstrukcji zamykane co najmniej na dwa zamki oraz okna zabezpieczone kratami metalowymi albo innym certyfikowanym systemem zabezpieczeń.
2. Warunki przechowywania prekursorów kategorii 1, o których mowa w ust. 1, dotyczą także komór przeładunkowych, o ile przedsiębiorca takie posiada.

§ 3.

Przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy prekursorami kategorii 1 jest obowiązany do:
1) wydawania prekursorów kategorii 1 tylko jednostkom uprawnionym wyłącznie na podstawie:
a) deklaracji klienta, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 46),
b) zezwolenia na wywóz, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 22 z 26.01.2005, str. 1), lub
c) zezwolenia na przywóz, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
2) prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu prekursorów kategorii 1.

§ 4.

1. Ewidencja, o której mowa w § 3 pkt 2, jest prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień, zawierających:
Przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowią:
1) nazwę międzynarodową, postać farmaceutyczną, dawkę i wielkość opakowania prekursora kategorii 1;
2) stan magazynowy na początku danego miesiąca;
3) łączny przychód w okresie danego miesiąca z podaniem ilości opakowań prekursora kategorii 1;
4) łączny rozchód w okresie danego miesiąca z podaniem ilości opakowań i ilości zapotrzebowań na prekursor kategorii 1;
5) stan magazynowy na koniec danego miesiąca.

2. W przypadku prowadzenia zestawień, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, jeden raz w miesiącu dokonuje się ich wydruku; wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy oznacza się kolejnymi numerami i przechowuje przez okres 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po danym roku kalendarzowym.
3. O fakcie prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej przedsiębiorcy zawiadamiają na piśmie właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R oraz obowiązków podmiotów posiadających te zezwolenia (Dz. U. Nr 36, poz. 317).


Dokument w wersji *pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-08
Data publikacji:
       2012-02-06
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-03-12
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-12Marlena Woźniak Dodano numer Dziennika Ustaw
2012-02-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5336 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.