Dziennik rejestru zmian 
 

Wsparcie finansowe przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałowąPodmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., może ubiegać się o umorzenie zobowiązać publicznoprawnych (umorzeniu podlegają znane na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z odsetkami, art. 191 - 192) oraz dotację.
1. Podmiot tworzący przekazuje organom będącym wierzycielami zobowiązań publicznoprawnych:
- odpis postanowienia sądu o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców;
- odpis postanowienia sądu o wykreśleniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego;
- uwierzytelnioną kopię aktu przekształcenia.
2. Właściwy organ (np. naczelnik urzędu skarbowego) wydaje decyzję o umorzeniu zobowiązań.
3. Podmiot tworzący występuje (w terminie do dnia 31.12.2013) do Ministra Zdrowia z wnioskiem o dotację. Warunkiem uzyskania dotacji jest wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r., a ponadto spełnienie przynajmniej jednego z następujących warunków polegających na:
- zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich,
- istnieniu w dniu przekształcenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- uiszczeniu przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od towarów i usług od wniesionego do tej spółki aportu,
- istnieniu w dniu przekształcenia zobowiązania wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r.,
- spłacie przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, kredytów bankowych zaciągniętych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej poręczonych przez ten podmiot, dokonanej do dnia 31 grudnia 2009 r.
- poniesieniu kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2, opłaty za wpis do KRS, opłaty z tytułu zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą; wszelkie inne koszty, które zostaną poniesione w związku z przeprowadzanym przekształceniem, takie jak np. wynagrodzenie dla kancelarii prawnej, firmy doradczej, koszty związane z prowadzeniem kampanii informacyjnej nie są kosztami przekształcenia w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i w związku z powyższym nie mogą stanowić tytułu do uzyskania dotacji.
Wniosek składa się wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. warunków.
Wniosek zawiera proponowaną kwotę dotacji stanowiącą wartość:
- umorzonych na podstawie ugód wierzytelności cywilnoprawnych,
- zobowiązań, wynikających z kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- uiszczonego przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od towarów i usług od wniesionego do tej spółki aportu
- pozostałego do spłaty zobowiązania, wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r.,
- spłacie przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, kredytów bankowych zaciągniętych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej poręczonych przez ten podmiot, dokonanej do dnia 31 grudnia 2009 r
- kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2, opłaty za wpis do KRS, opłaty z tytułu zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Ponadto wniosek zawiera planowany podział proponowanej kwoty dotacji.
4. Minister Zdrowia przekazuje dotację celową podmiotowi tworzącemu, który spełnił warunki uzyskania dotacji, na podstawie umowy.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-05
Data publikacji:
       2012-03-05
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany:
       2012-09-07
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-09-07Marlena Woźniak aktualizacja

Statystyka strony: 2518 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.