Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Uznawania Kwalifikacji w Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Nr ogłoszenia: 141918

poz. 1234MINISTERSTWO ZDROWIA w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty w Wydziale Uznawania Kwalifikacji w Zawodach Medycznych
w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Liczba lub wymiar etatu: 1
(umowa na zastępstwo)W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.

prowadzenie spraw związanych z uznawaniem przez Ministra Zdrowia lekarzowi/lekarzowi dentyście równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą,

2.

prowadzenie spraw związanych z uznawaniem stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej,

3.

prowadzenie spraw związanych z uznawaniem przez Ministra Zdrowia tytułu specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej,

4.

udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące wspólnotowego systemu uznawania kwalifikacji oraz współpraca z organami właściwymi ds. uznawania kwalifikacji zawodowych, CMKP, Naczelną Izbą Lekarską, okręgowymi izbami lekarskimi, Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, zagranicznymi ośrodkami NARIC, oraz naukowymi towarzystwami lekarskimi,

5.

udzielanie odpowiedzi na zapytania SOLVIT – biura systemu nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych,

6.

opracowywanie projektów aktów prawnych związanych z systemem uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych oraz opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie oraz korzystanie z innego sprzętu biurowego; praca wymagająca znacznej samodzielności; reprezentowanie urzędu na zewnątrz w stosunku do interesantów;
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na I piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie,

roczne doświadczenie zawodowe,

znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

wiedza z zakresu uregulowań prawnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych, postępowania administracyjnego oraz zawodów medycznych,

umiejętność obsługi komputera,

umiejętność pracy w zespole.


wymagania dodatkowe:


wykształcenie wyższe prawnicze albo administracyjne albo medyczne,

znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym,

roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.


Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 06.04.2012 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Uznawania Kwalifikacji w Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – umowa na zastępstwo”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończonym procesie naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 63-49-630.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-23
Data publikacji:
       2012-03-23
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-23Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1142 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.