Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg


nr ogłoszenia: 142508                               poz. 1240


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
współudział w przygotowywaniu w celu nadania albo zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
opracowywanie projektów zarządzeń w sprawie powoływania, odwoływania i zmian składów rad społecznych podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Zdrowia oraz zwoływania ich pierwszych posiedzeń,
opiniowanie regulaminów rad społecznych podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Zdrowia,
współudział w realizacji zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia, w tym sprawowanie nadzoru nad procesami tworzenia, likwidacji lub restrukturyzacji jednostek,
opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu, przeprowadzanie procedury uzgadniania ww. aktów w obrębie Ministerstwa Zdrowia, przygotowanie uzgodnień międzyresortowych, nadzór nad poszczególnymi etapami procedury legislacyjnej,
przygotowywanie projektów odpowiedzi w zakresie bieżącej korespondencji dotyczącej spraw prowadzonych przez Wydział Organizacyjno – Prawny,
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, zażalenia lub wnioski w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Organizacyjno – Prawny.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe prawnicze,
znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o działalności leczniczej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o publicznej służbie krwi, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
znajomość zasad techniki prawodawczej,
umiejętność komunikowania się,
umiejętność obsługi prawniczych baz danych.

wymagania dodatkowe:

doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
odporność na stres i asertywność,
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 30.04.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg”

Inne informacje:

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 53-00-240.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-16
Data publikacji:
       2012-04-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1376 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.