Dziennik rejestru zmian 
 

Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu


Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”

I.

Lista ofert spełniających warunki formalne:
1.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, 50-369 Wrocław, ul. M. Słodowskiej-Curie 58
3. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
4. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75
5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, 20-081 Lublin, ul. Staszica 16
6. Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Łódź, ul. Pabianicka 62
7. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
8. Szpital Wojewódzki w Opolu, 45-372 Opole, ul. A. Kośnego 53
9. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18
10. SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11
11. Centrum Onkologii – Instytut im. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
12. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24
13. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, 61-848 Poznań, ul. Długa 1/2

II. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych:
1. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość
- w ofercie realizacji zadania, zawierającej wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu.
2. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
- w ofercie realizacji zadania, zawierającej wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu,
- w opinii krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie: hematologii lub transplantologii lub onkologii o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i spełnieniu wymagań określonych w konkursie stawianych Oferentom – brak informacji o spełnieniu wymagań stawianych Oferentom.
3. Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128
Brak następujących dokumentów:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki.
4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
- w ofercie realizacji zadania, zawierającej wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – brak wskazania istotnych parametrów sprzętu.
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2
- brak załączników do kopii kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu świadczeń realizowanych przez komórki właściwe, w których prowadzone jest leczenie i diagnostyka białaczek.
6. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
- w ofercie realizacji zadania, zawierającej wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu – dla zadania nr 1 brak wykazu sprzętu, o zakup którego wnioskuje Oferent oraz brak wskazania istotnych parametrów technicznych sprzętu a dla zadania nr 2 i nr 3 brak wskazania istotnych parametrów technicznych sprzętu.
- w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2012 - dla zadania nr 1 brak wskazania wykazu sprzętu, o zakup którego wnioskuje Oferent.

III. Oferta złożona przez następującego Oferenta:
1.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7 (data wpływu do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia – 20 kwietnia 2012 r.).


w związku z niedotrzymaniem terminu określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu
(19 kwietnia 2012 roku), na podstawie § 5 ust. 2 pkt 6 lit. b zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” została odrzucona.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie: Uzupełnienie do konkursu – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu dokumentów do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Lista w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-02
Data publikacji:
       2012-05-02
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-02Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3899 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.