Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”


14.06.2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 16 maja 2012 rokuOGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 1. Zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III pkt 3.2 ppkt. 2. Zwiększanie etapami w okresie realizacji Programu do roku 2020 liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku o co najmniej 300 % w stosunku do roku 2009.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2012 roku, w zakresie rekrutacji i badania HLA I i II klasy (A, C i DRB1 – niska rozdzielczość, B – pośrednia rozdzielczość) potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku, rejestrowanych w centralnym rejestrze niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego).
4. Statut jednostki.
5. Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC.
6. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
7. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- wyrażeniu zgody na przystąpienie do zorganizowanego w sposób zbiorowy zakupu odczynników do oznaczania HLA w roku 2012 przez koordynatora Programu. Załącznik 3
8. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
9. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu.
2. Plan rzeczowo – finansowy Programu, określony w załączniku nr 2 zawierający w szczególności:
w formacie *pdf
w formacie *rtf
- szacunkową liczbę możliwych do wykonania, rekrutacji łącznie z badaniami HLA I i II klasy potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku (A, C i DRB1 – niska rozdzielczość, B – pośrednia rozdzielczość)
- harmonogram realizacji Programu,
- opis dotychczasowej metody wykonywania badań HLA łącznie z wykazem sprzętu i rodzajem stosowanych odczynników (A, C i DRB1 – niska rozdzielczość, B – pośrednia rozdzielczość)
- szczegółową kalkulację pozyskania, wywiad medyczny i HLA jednego potencjalnego niespokrewnionego dawcy szpiku (zużyte wyroby medyczne, koszty odczynników do badania HLA - (A, C i DRB1 – niska rozdzielczość, B – pośrednia rozdzielczość), koszty osobowe i inne koszty).
3. Informacja na temat prowadzonej dotychczas przez jednostkę działalności w zakresie rekrutacji oraz wykonywania badań HLA potencjalnych dawców szpiku, w tym:
- wielkość i struktura zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem Programu (wraz ze wskazaniem wyposażenia i specjalistycznego sprzętu oraz roku produkcji),
- rodzaj i liczba świadczeń w latach poprzednich, udzielanych przez Oferenta w zakresie badania HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku.
4. Pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku.
5.. Opinia Krajowej Rady Transplantacyjnej o zasadności złożenia oferty konkursowej w zakresie rekrutacji i badania HLA potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku.
6. Zapewnienie specjalistycznej kadry do wykonania zadania w zakresie rekrutacji i badań HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku (A, C i DRB1 – niska rozdzielczość, B – pośrednia rozdzielczość) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).
7. Udokumentowanie zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury.
8. Udokumentowane doświadczenie w realizacji w zakresie rekrutacji i badań HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku (A, C i DRB1 – niska rozdzielczość, B – pośrednia rozdzielczość).
9. Udokumentowane prowadzenie w ośrodku dawców rejestru (zgłoszony lub zarejestrowany przez GIODO) danych określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.), dotyczących potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej pozyskanych w ramach realizacji niniejszej umowy, tj.:
1. imię i nazwisko;
2. datę i miejsce urodzenia;
3. adres miejsca zamieszkania;
4. numer PESEL, jeżeli posiada;
5. informacje o antygenach zgodności tkankowej (A, C i DRB1 – niska rozdzielczość, B – pośrednia rozdzielczość)
6. wskazanie podmiotu, który dokonał badania antygenów zgodności tkankowej;
7. inne informacje medyczne o istotnym znaczeniu.
10. Udokumentowane przekazanie ww. danych do centralnego rejestru.

Kryteria wyboru Oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w Programie.
- Koszt realizacji Programu.
- Punktacja każdego zadania:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu-od 1 do 10 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 – od 1 do 5 punktów.
3. Ocena wielkości i struktury zasobów Oferenta, zapewniających realizacje zadań polegających na rekrutacji oraz wykonywaniu badań HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku (A, C i DRB1 – niska rozdzielczość, B – pośrednia rozdzielczość) w tym:
- wyposażenia w specjalistyczny sprzęt – od 1 do 10 punktów.
- rodzaj i liczbą świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta w zakresie rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku w latach poprzednich – od 1 do 10 punktów.
4. Ocena złożonego przez Oferenta wykazu specjalistycznej kadry, umożliwiającej realizację wykonania zadania w zakresie rekrutacji i badań HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku (A, C i DRB1 – niska rozdzielczość, B – pośrednia rozdzielczość) – od 1 do 10 punktów.
5. Ocena zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości w zakresie wykonywanej procedury - od 1 do 5 punktów.
6. Ocena doświadczenia w realizacji w zakresie rekrutacji i badań HLA I i HLA II klasy potencjalnych dawców szpiku (A, C i DRB1 – niska rozdzielczość, B – pośrednia rozdzielczość) – od 1 do 10 punktów.
Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie: rekrutacji i badań HLA potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-05-16
Data publikacji:
       2012-05-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-06-14
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-14Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie listy Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2012-05-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3245 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.