Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista ds. pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Wydziale Pomocy Technicznej i Wsparcia Wdrażania w Departamencie Funduszy Europejskich


Nr ogłoszenia: 143886

poz. 1254MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty ds. pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
w Wydziale Pomocy Technicznej i Wsparcia Wdrażania w Departamencie Funduszy Europejskich

Liczba lub wymiar etatu: 0,75 – umowa na zastępstwo


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przygotowywanie opisów faktur w ramach zadań realizowanych przez Wydział Pomocy Technicznej i Wsparcia Wdrażania, w celu prawidłowego zaksięgowania wydatków w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- prowadzenie ewidencji faktur w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu umożliwienia kontrolowania kwot wydatkowanych w ramach ww. programów operacyjnych oraz w celu właściwego ujęcia do wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność,
- uzgadnianie poprawności danych wprowadzonych do ewidencji księgowej, w celu zapewnienia prawidłowej i spójnej realizacji wydatków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- przygotowywanie, na podstawie ewidencjonowanych faktur, zestawień do wniosków o płatność w zakresie pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu sprawnego i prawidłowego przygotowywania tychże wniosków,
- prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów pomocy technicznej, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w wytycznych i zaleceniach instytucji nadrzędnych w systemie wdrażania funduszy strukturalnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet - przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

- wykształcenie: wyższe,
- roczne doświadczenie w pracy związanej rozliczeniami finansowymi,
- wiedza z zakresu finansów,
- wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
- zdolność planowania i samodzielnej pracy,
- znajomość metod wykorzystywania narzędzi informatycznych w pracy,
- zdolność analitycznego myślenia i duża samodzielność.

wymagania dodatkowe:

- przeszkolenie z zakresu pomocy technicznej funduszy strukturalnych,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
- półroczne doświadczenie w pracy w zakresie pomocy technicznej,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 27.06.2012 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Pomocy Technicznej i Wsparcia Wdrażania w Departamencie Funduszy Europejskich – umowa na zastępstwo”.


Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22)53-00-250.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-27
Data publikacji:
       2012-06-13
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-12Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1371 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.