Dziennik rejestru zmian 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD


25.07.2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”
04.09.2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizację programu zdrowotnego.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 25 czerwca 2012 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie kardiochirurgii obejmuje zakup aparatury ECMO z wymiennikiem transportowym.

Do konkursu może przystąpić podmiot wykonujący zadania w zakresie ochrony zdrowia mający w swojej strukturze oddział lub klinikę kardiochirurgii.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. aktualna kopia polisy OC, obejmująca okres realizacji zadania,
8. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9. oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
10. oświadczenie o 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu sprzętu,
11. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
12. dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie sprzętu będącego przedmiotem konkursu w 2012 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta,
13. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
14. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
15. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Wymagania merytoryczne:
1. udokumentowane dysponowanie bazą kardiochirurgiczną oraz kadrą kardiochirurgów. Prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę lub kontraktów,
2. udokumentowanie liczby zabiegów ECMO żylno-żylnego i żylno-tętniczego u dorosłych i dzieci wykonana w danym ośrodku w roku 2010 i 2011,
3. przygotowanie zespołu kardiochirurg – anestezjolog – perfuzjonista do kwalifikacji i prowadzenia chorych z ciężka niewydolnością krążeniową lub oddechową nie reagującą na konwencjonalne leczenie metodą ECMO (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń o odbytych szkoleniach),
4. kopia kontraktu potwierdzona przez właściwy Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia faktu finansowania w 2011 i 2012 r. świadczeń w zakresie kardiochirurgii,
5. opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii zawierająca:
a. potwierdzenie potrzeby zakupu wnioskowanej aparatury dla oddziału/kliniki,
b. informacje o liczbie łóżek w oddziałach kardiochirurgicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w województwie przypadających na 100.000 mieszkańców województwa (wskaźnik dotyczy populacji powyżej 17 roku życia dla ośrodków , kardiochirurgii dorosłych), według aktualnego stanu,
c. informacje o liczbie łóżek w oddziałach kardiochirurgicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w województwie przypadających na 100.000 mieszkańców województwa (wskaźnik dotyczy populacji poniżej 17 roku życia dla ośrodków , kardiochirurgii dziecięcej), według aktualnego stanu,
d. informacje o liczbie łóżek w oddziałach intensywnej terapii pooperacyjnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą w województwie przypadających na 100.000 mieszkańców województwa, według aktualnego stanu,
6. informacja o czasie oczekiwania na zabiegi kardiochirurgiczne w 2011 r. w jednostce,
7. informacja o liczbie pacjentów oczekujących na zbiegi kardiochirurgiczne, zarejestrowanych na liście oczekujących aktualnie i 2011 roku.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. doświadczenie w wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiochirurgii, wyrażające się w liczbie przeprowadzonych zabiegów kardiochirurgicznych w 2009, 2010 i 2011 roku,
2. Liczba zabiegów ECMO u dorosłych i dzieci wykonanych i udokumentowanych w latach 2007 - 2011 z podziałem na żylno-żylne i żylno-tętnicze i podaniem nazwisk i peseli chorych leczonych metodą ECMO w danym ośrodku
3. liczba pacjentów oczekujących na zabiegi kardiochirurgiczne, zarejestrowanych na liście oczekujących prowadzonej przez oferenta w 2011 r. i aktualnie, liczba posiadanej aparatury ECMO w oddziale/klinice kardiochirurgii,
4. wysokość udziału własnego oferenta w kosztach zakupu aparatury,
5. w pierwszej kolejności będą uwzględnianie oferty oferentów, którzy nie posiadają sprzętu ECMO mobilnego (nowego typu) lub gdzie potrzeby ośrodka i regionu (opinia konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii) do zabezpieczenia w stanach nagłych jest wysoka.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).

Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD w formacie PDF odzwierciedlającą wersję papierową i powinna być opisana w sposób następujący:
Konkurs – Program „POLKARD 2012 – Kardiochirurgia - „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – Program „POLKARD 2012 – Kardiochirurgia - „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: - „POLKARD 2012 – Kardiochirurgia – „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2012 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a. o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b. o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-25
Data publikacji:
       2012-06-25
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-09-04
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-09-04Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikach
2012-07-25Marlena Woźniak dodano: lista oferentów
2012-06-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5036 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.