Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego


nr ogłoszenia: 144623                                   poz. 1261


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu
w Biurze Dyrektora Generalnego
Liczba lub wymiar etatu: 1 etat


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. analizowanie procesów biznesowych występujących w Ministerstwie Zdrowia pod kątem ich implementacji w systemach informatycznych,
2. sporządzanie założeń dla systemów informatycznych,
3. projektowanie systemów informatycznych zgodnie z wymaganiami komórek organizacyjnych urzędu,
4. uczestniczenie w pracach wdrożeniowych systemów informatycznych,
5. współpraca z komórką organizacyjną urzędu właściwą do spraw zamówień publicznych oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w celu zapewnienia jak najlepszego sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyboru najlepszej oferty w zakresie oprogramowania.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w innym skrzydle budynku na parterze; stanowisko pracy w pokoju wieloosobowym na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne,
- 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- znajomość zagadnień informatycznych z zakresu projektowana systemów informatycznych oraz technologii informatycznej,
- znajomość UML i BPMN 2.0 lub nowszy,
- certyfikat PRINCE 2 Foundation lub równoważny,
- wiedza praktyczna w zakresie znajomości sprzętu i oprogramowania informatycznego,
- odporność na stres.

wymagania dodatkowe:

- znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów do przetwarzania danych osobowych,
- studia podyplomowe w zakresie prowadzenia projektów informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopia dokumentu albo oświadczenie kandydata potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 25.07.2012 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22)634-94-46.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-10
Data publikacji:
       2012-07-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1303 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.