Dziennik rejestru zmian 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej


Dz.U.12.1003 → z dnia 24 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej


Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) ramowy program stażu adaptacyjnego, zwanego dalej „stażem”, dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej;
2) sposób i tryb odbywania oraz zaliczania stażu;
3) szczegółowy zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej w okresie odbywania stażu;
4) warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym są odbywane staże.

§ 2.

1. Staż pielęgniarki obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.
2. Staż położnej obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, w tym kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą, oraz noworodkiem, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.

§ 3.

1. Staż jest odbywany w ramach staży cząstkowych.
2. Czas trwania staży cząstkowych, o których mowa w ust. 1, miejsce ich odbywania oraz cele stażu wraz z wykazem umiejętności określa ramowy program stażu, zwany dalej „ramowym programem”, określony:
1) dla pielęgniarek – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) dla położnych – w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

Pielęgniarka i położna odbywają staż na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu odbycia stażu albo umowy cywilnoprawnej na okres odbycia stażu, zawartych z podmiotem leczniczym, o którym mowa w § 6.

§ 5.

1. Jeżeli staż jest odbywany na podstawie umowy o pracę na czas określony, czas trwania stażu może ulec przedłużeniu w przypadku:
1) nieprzerwanej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ] ), przez okres dłuższy niż 14 dni;
2) urlopu macierzyńskiego;
3) przebywania na urlopie wychowawczym, nie dłużej niż rok;
4) przebywania na urlopie bezpłatnym, nie dłużej niż 3 miesiące.
2. Jeżeli staż jest odbywany na podstawie umowy cywilnoprawnej, czas trwania stażu może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia wyjątkowych sytuacji losowych lub rodzinnych pielęgniarki lub położnej.
3. Wniosek o przedłużenie stażu z przyczyn określonych w ust. 1 pielęgniarka lub położna niezwłocznie kieruje na piśmie wraz z uzasadnieniem do właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych.
4. Po niezwłocznym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, właściwa rada pielęgniarek i położnych niezwłocznie informuje podmiot leczniczy, w którym ma być odbywany staż, oraz pielęgniarkę lub położną o przedłużeniu stażu.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedłużenie czasu trwania stażu następuje na okres realizacji tej części ramowego programu, która nie została zrealizowana w czasie wyznaczonym na odbywanie stażu.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, staż jest kontynuowany na podstawie zmienionej umowy o pracę zawartej na czas określony albo zmienionej umowy cywilnoprawnej, uwzględniających przedłużenie czasu trwania stażu.

§ 6.

Podmiot leczniczy, w którym są odbywane staże, w tym staż cząstkowy, zwany dalej „podmiotem organizującym staż”, powinien spełniać następujące warunki:
1) udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie co najmniej jednego programu stażu cząstkowego przez pielęgniarkę lub położną;
2) zatrudniać pielęgniarki lub położne posiadające kwalifikacje i doświadczenie, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1;
3) posiadać zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne zapewniające realizację treści merytorycznych ramowego programu w sposób i w czasie określonych w rozporządzeniu;
4) zawrzeć umowy z innymi podmiotami leczniczymi spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1–3, w celu umożliwienia zrealizowania przez pielęgniarkę lub położną, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

§ 7.

1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, w drodze uchwały, uwzględniając wnioski zgłoszone przez pielęgniarki i położne, kieruje – na obszarze swojego działania – pielęgniarki i położne, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu i które wpisała na listę członków izby, do podmiotów organizujących staż.
2. Jeżeli brak miejsc uniemożliwia pielęgniarce lub położnej odbycie stażu na obszarze działania izby, której członkiem jest pielęgniarka lub położna, staż odbywa się w podmiocie organizującym staż położonym na obszarze działania innej izby, wybranym przez pielęgniarkę lub położną spośród podmiotów wskazanych przez okręgową radę pielęgniarek i położnych; do podmiotu organizującego staż pielęgniarkę lub położną kieruje okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na której obszarze działa podmiot organizujący staż.

§ 8.

1. Zmiana podmiotu organizującego staż w trakcie odbywania stażu jest dopuszczalna w przypadku:
1) likwidacji podmiotu organizującego staż lub zaprzestania realizowania przez ten podmiot świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem programu stażu;
2) zaistnienia wyjątkowych sytuacji losowych lub rodzinnych pielęgniarki lub położnej uzasadniających zmianę podmiotu organizującego staż – na pisemny umotywowany wniosek zgłoszony przez pielęgniarkę lub położną do okręgowej rady pielęgniarek i położnych, która skierowała pielęgniarkę lub położną do odbycia stażu.
2. Podmiot, w którym staż był dotychczas odbywany, niezwłocznie informuje okręgową radę pielęgniarek i położnych, która skierowała pielęgniarkę lub położną do odbycia stażu, o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku zmiany podmiotu organizującego staż na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1, kontynuacja stażu odbywa się w podmiocie organizującym staż wskazanym przez okręgową radę pielęgniarek i położnych, która skierowała pielęgniarkę lub położną do odbycia stażu.
4. W przypadku zmiany podmiotu organizującego staż, o którym mowa w ust. 1, umowa zawarta pomiędzy pielęgniarką lub położną a podmiotem organizującym staż, w którym staż był dotychczas odbywany, ulega rozwiązaniu.
5. Podmiot organizujący staż, w którym staż był dotychczas odbywany, niezwłocznie przesyła do okręgowej rady pielęgniarek i położnych, która skierowała pielęgniarkę lub położną do kontynuowania odbycia stażu, kartę stażu pielęgniarki lub kartę stażu położnej, o których mowa § 9 ust. 4, książkę stażu i książkę stażu cząstkowego, o których mowa w § 12 ust. 1, oraz informację o zakresie dotychczas zrealizowanego stażu przez pielęgniarkę lub położną.
6. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, o której mowa w ust. 3, kieruje pielęgniarkę lub położną do kontynuowania odbycia stażu oraz wydaje postanowienie o zaliczeniu okresu dotychczas odbytego stażu. Podmiot, w którym staż będzie kontynuowany, zakłada nową kartę stażu pielęgniarki lub kartę stażu położnej, o których mowa § 9 ust. 4, oraz książkę stażu i książkę stażu cząstkowego, o których mowa w § 12 ust. 1. Przepisy § 4 i § 5 stosuje się odpowiednio.
7. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, o której mowa w ust. 3, przesyła niezwłocznie podmiotowi, w którym staż będzie kontynuowany, kartę stażu pielęgniarki lub kartę stażu położnej, książkę stażu i książkę stażu cząstkowego oraz informację o zakresie dotychczas zrealizowanego stażu przez pielęgniarkę lub położną, o których mowa w ust. 5.

§ 9.

1. Kierownik podmiotu organizującego staż, po zawarciu z pielęgniarką lub położną umowy, o której mowa w § 4, wyznacza koordynatora stażu, w porozumieniu z zastępcą kierownika do spraw pielęgniarstwa, położnictwa, naczelną pielęgniarką, położną albo przełożoną pielęgniarek, położnych spośród zatrudnionych w tym podmiocie pielęgniarek i położnych, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i specjalizację w wybranej dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa oraz
2) ma co najmniej 5–letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej.
2. Koordynator stażu planuje i nadzoruje przebieg realizacji stażu oraz decyduje o sprawach związanych ze szkoleniem pielęgniarki lub położnej.
3. Do obowiązków koordynatora stażu należy w szczególności:
1) ustalenie indywidualnego harmonogramu realizacji stażu na podstawie ramowego programu;
2) zapoznanie pielęgniarki lub położnej, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz z obowiązkami i uprawnieniami pielęgniarki lub położnej;
3) kierowanie pielęgniarki lub położnej do odbycia staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego w podmiocie organizującym staż;
4) dokonywanie okresowych ocen przebiegu stażu, uwzględniających stopień opanowania wiedzy i umiejętności, a także postawę pielęgniarki lub położnej, z udziałem opiekunów stażu oraz pielęgniarki lub położnej oddziałowej;
5) wystawianie pielęgniarce lub położnej opinii zawodowej, po zapoznaniu się z opinią opiekunów stażu, dotyczącej w szczególności uzdolnień i predyspozycji zawodowych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zaangażowania w pracę, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole;
6) zaliczanie stażu po stwierdzeniu jego zrealizowania poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w karcie stażu.
4. Podmiot organizujący staż wydaje pielęgniarce lub położnej odpowiednio kartę stażu pielęgniarki, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, lub kartę stażu położnej, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 10.

1. Pielęgniarka lub położna odbywają staż cząstkowy pod kierunkiem opiekuna stażu, będącego pielęgniarką lub położną, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada specjalizację lub ukończył kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa właściwej dla realizacji stażu cząstkowego lub posiada co najmniej 5–letni staż pracy w zawodzie związanym z daną dziedziną oraz
2) jest zatrudniony w podmiocie organizującym staż, na warunkach umożliwiających realizację przez pielęgniarkę lub położną programu stażu cząstkowego.
2. Opiekuna stażu wyznacza kierownik podmiotu organizującego staż w porozumieniu z koordynatorem stażu, na wniosek pielęgniarki oddziałowej lub położnej oddziałowej, lub koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek, położnych spośród pielęgniarek i położnych, które spełniają wymagania, o których mowa w ust. 1.
3. Pielęgniarka oddziałowa lub położna oddziałowa albo kierownik podmiotu organizującego staż na czas nieobecności opiekuna stażu wyznacza inną pielęgniarkę lub położną, mającą równorzędne kwalifikacje, do wykonywania funkcji opiekuna stażu.

§ 11.

1. Opiekun stażu jest odpowiedzialny za realizację przez pielęgniarkę lub położną programu stażu cząstkowego, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.
2. Do obowiązków opiekuna stażu należy w szczególności:
1) zaznajomienie pielęgniarki lub położnej z organizacją podmiotu organizującego staż oraz jednostkami lub komórkami organizacyjnymi tego podmiotu;
2) ustalenie szczegółowego planu i harmonogramu stażu cząstkowego i nadzór nad jego realizacją;
3) zapewnienie warunków do realizacji programu stażu cząstkowego;
4) nadzór nad realizacją świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarkę lub położną;
5) wykonywanie wspólnie z pielęgniarką lub położną świadczeń pielęgniarskich lub położniczych, stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta;
6) nadzorowanie prowadzenia przez pielęgniarkę lub położną obowiązującej dokumentacji medycznej, w tym dokumentowania opieki pielęgniarskiej lub położniczej;
7) zapewnienie pielęgniarce lub położnej opieki i doradztwa fachowego;
8) kierowanie procesem samokształcenia pielęgniarki lub położnej;
9) przeprowadzanie oceny umiejętności i wiedzy nabytych w czasie trwania stażu;
10) przekazywanie koordynatorowi stażu opinii niezbędnej do wystawienia opinii zawodowej, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt 5;
11) zaliczenie stażu cząstkowego na podstawie uzyskania przez pielęgniarkę i położną pozytywnego wyniku z kolokwium, o którym mowa w § 15 ust. 3.

§ 12.

1. Koordynator stażu i opiekun stażu dokumentują przebieg stażu w prowadzonej przez każdego z nich odpowiednio książce stażu i książce stażu cząstkowego; wzór książki stażu oraz książki stażu cząstkowego stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.
2. Książka stażu, o której mowa w ust. 1, zawiera rejestr dokumentów i zaświadczeń wydawanych w związku z realizacją stażu.
3. Książka stażu cząstkowego, o której mowa w ust. 1, zawiera rejestr odbytych lub zaliczonych staży cząstkowych.
4. Książka stażu i książka stażu cząstkowego, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone również w postaci elektronicznej.

§ 13.

Pielęgniarka lub położna są obowiązane:
1) zapoznać się z przepisami regulującymi odbywanie stażu, ramowym programem oraz ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami;
2) prowadzić kartę stażu pielęgniarki lub położnej;
3) przestrzegać zasad wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zasadach etyki zawodowej pielęgniarki i położnej;
4) współuczestniczyć w realizacji opieki pielęgniarskiej, położniczej w zakresie powierzonych zadań;
5) stosować się do wskazówek i poleceń opiekuna stażu, pielęgniarki lub położnej oddziałowej, lub koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek oraz kierownika komórki organizacyjnej w realizacji powierzonych mu zadań;
6) brać udział w obchodach lekarskich, raportach pielęgniarskich lub położniczych, naradach i konsultacjach lekarskich i pielęgniarskich;
7) przygotowywać prace pisemne w przypadku ich zlecania przez opiekuna stażu;
8) prowadzić na bieżąco i z należytą starannością dokumentację medyczną;
9) uczestniczyć w formach szkolenia wskazanych przez opiekuna stażu lub koordynatora stażu;
10) poddawać się sprawdzianom i kolokwiom.

§ 14.

1. Pielęgniarka lub położna są uprawnione do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Pielęgniarka lub położna są uprawnione do:
1) świadczenia opieki pielęgniarskiej lub położniczej, zgodnie z ustalonym planem opieki oraz planem postępowania leczniczego, pod bezpośrednim nadzorem lub w porozumieniu z opiekunem stażu;
2) samodzielnego wykonywania czynności higienicznych;
3) wykonywania zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wynikających z planu opieki oraz planu postępowania leczniczego, pod bezpośrednim nadzorem opiekuna stażu;
4) wykonywania wspólnie z opiekunem stażu świadczeń zdrowotnych stanowiących podwyższone ryzyko dla pacjenta;
5) prowadzenia edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin, a także działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki po konsultacji z opiekunem stażu;
6) współudziału w procesie rehabilitacji zgodnie z ustalonym przez zespół terapeutyczny programem usprawniania pacjenta poprzez realizację zadań uzgodnionych z opiekunem stażu;
7) prowadzenia pod nadzorem opiekuna stażu dokumentacji medycznej.
3. Pielęgniarka lub położna udzielają pomocy w granicach posiadanej wiedzy i umiejętności w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, poważny uszczerbek na zdrowiu, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

§ 15.

1. Staż cząstkowy kończy się złożeniem pisemnego lub ustnego kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i oceny umiejętności określonych odpowiednio ramowym programem, w terminie przewidzianym w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu.
2. Kolokwium przeprowadza opiekun stażu pielęgniarki lub położnej nadzorujący odbywanie stażu cząstkowego.
3. Pozytywny wynik kolokwium jest podstawą zaliczenia stażu cząstkowego i dokonania odpowiedniego wpisu w karcie stażu.
4. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku kolokwium opiekun stażu wskazuje rodzaj umiejętności, których pielęgniarka lub położna nie opanowały w sposób zadowalający, i wyznacza termin kolokwium uzupełniającego.
5. W przypadku uzyskania przez pielęgniarkę lub położną dwukrotnie negatywnego wyniku kolokwium uzupełniającego, opiekun stażu informuje o tym koordynatora stażu, który kieruje pielęgniarkę lub położną do ponownego odbycia stażu cząstkowego, a po jego zakończeniu wyznacza nowy termin kolokwium i odnotowuje ten fakt w karcie stażu. Przepisy § 4 i § 5 stosuje się odpowiednio.
6. Pielęgniarka lub położna, które uzyskały dwukrotnie negatywny wynik kolokwium uzupełniającego, mają prawo do kolokwium komisyjnego odbywanego przy współudziale przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych; przedstawiciela samorządu wskazuje właściwa ze względu na miejsce odbywania stażu okręgowa izba pielęgniarek i położnych na wniosek pielęgniarki lub położnej.

§ 16.

Pielęgniarka lub położna uzyskują zaliczenie stażu po zrealizowaniu ramowego programu oraz po złożeniu kolokwiów, o których mowa w § 15.

§ 17.

1. Podmiot organizujący staż, na podstawie pozytywnie zaliczonego stażu, wydaje pielęgniarce lub położnej zaświadczenie o odbyciu stażu według wzoru określonego dla pielęgniarki w załączniku nr 7 do rozporządzenia, a dla położnej – w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
2. Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot organizujący staż przekazuje, w terminie 14 dni od dnia zaliczenia stażu, okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, która skierowała pielęgniarkę lub położną do odbycia stażu.

§ 18.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz.1672).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.


Dokument w wersji *pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-08-27
Data publikacji:
       2012-08-27
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 2962 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.