Dziennik rejestru zmian 
 

Wyjaśnienia do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5799-3/JP/12 03-09-2012 r.


Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego instalacja, uruchomienie, integracja, migracja danych i dostosowanie do obsługi serwisów internetowych, zgodnie z wymaganiami zamawiającego – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5799/JP/12 wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), podaję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
1. „Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie zostanie dokonana ocena szaty graficznej jeśli w myśl pkt 7.1.6 SIWZ powinna zostać przygotowana jedna koncepcja graficzna co oznacza, iż nie musi ona być tą finalnie wybraną w myśl postanowienia pkt 2.3 ppkt 2 “Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”. Czy chodzi tu raczej o to, iż zaproponowany do oceny jeden design ulegnie modyfikacji po konsultacji, czy zamawiający będzie oceniał jeden design a realizował zupełnie inny?”
Zaproponowany przez wykonawcę do oceny projekt graficzny może ulec modyfikacji po konsultacji z zamawiającym.
2. „W nawiązaniu do pkt 2.3 ppkt 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: Czy struktura i wygląd serwisu anglojęzycznego różnić się będzie od wersji polskojęzycznej?”
Odpowiedź zawarta jest w pkt 5.22 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
3. „W nawiązaniu do pkt 2.5.2 ppkt B Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Proszę o podanie informacji z dokładną liczbą treści podlegających migracji (np: liczba stron)”.
Przeniesienie dotyczy danych publicznie dostępnych serwisów www2.mz.gov.pl i bip.mz.gov.pl
„Proszę o informację jak dostępne są dane do zmigrowania: - w jakim systemie są obecne dane?”
Dane są w systemie CMS: Integrator v2
„- w ilu bazach danych znajdują się dane?”
Dane są dostępne w 3 bazach MySQL
„- jakie są powiązania obecnego systemu z innymi usługami/serwisami i jak te dane mają być migrowane?”
Obecny system nie jest powiązany z innymi usługami/serwisami.
4. „W nawiązaniu do pkt 2.5.2 “Założenia do Etapu II - szkolenie”
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: Czy zamawiający definiuje gdzie ma odbywać się szkolenie (u zamawiającego / u wykonawcy) oraz ile osób zamawiający przewiduje do przeszkolenia?”
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w pkt 11.1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
5. „W nawiązaniu do pkt 2.7 ppkt odpowiednio 7/8/9 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Jak zamawiający odnosi się do sytuacji, w której błąd/błąd krytyczny/usterka powstanie np: na skutek działania zamawiającego a jego usunięcie będzie wymagało większej ilości czasu?”
W przypadku wystąpienia błędu i stwierdzenia przez Wykonawcę niemożności ich usunięcia lub naprawienia w odpowiednim dla danej kategorii błędu czasie, Wykonawca bezzwłocznie, jednak przed upływem odpowiedniego czasu na usunięcie błędu, zaproponuje do pisemnej akceptacji Zmawiającego zastosowanie procedur zastępczych umożliwiających sprawną realizację podstawowych funkcji Systemu i określi czas niezbędny do przywrócenia jego pełnej funkcjonalności. (§ 8. ust. 6 wzoru umowy).
6. „W nawiązaniu do pkt 14.1.10 SIWZ ppkt C4 oraz C5: Proszę o szczegółowy opis jak oceniana będzie przejrzystość jako parametr projektu graficznego?”
Punkty będą przyznawane indywidualnie przez każdego z członków komisji przetargowej, a następnie zostanie obliczona średnia arytmetyczna dla danego parametru.
7. W nawiązaniu do pkt 7.1.4 SIWZ: Czy zamawiający dopuszcza złożenie dokumentacji do oferowanego CMS w wersji on-line lub na nośniku CD (dokumentacja liczy około 4000 stron)?
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z pkt. 7.3. SIWZ.
8. „W nawiązaniu do pkt 7.1.4 SIWZ: Czy zamawiający dopuszcza złożenie dokumentacji do proponowanego przez wykonawcę CMS w języku angielskim przy założeniu, że dokumentacja użytkownika serwisu jest w języku polskim?
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z pkt. 7.3. SIWZ.
9. „W nawiązaniu do pkt 5.15 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie dodatkowo technologii wyszukiwania uwzględniającej polską fleksję nie jako integralną część systemu CMS a jako niezależną technologię wyszukiwania (typu enterprise search) w pełni zintegrowaną z systemem CMS”
Tak, wyszukiwarka ma działać z wdrożonymi serwisami i nie musi być integralną częścią CMS-a.
10. „Proszę o wyjaśnienie jak należy wypełnić opis funkcjonalności krytycznych i niekrytycznych (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do oferty) – proszę o podanie przykładu.
Oferta musi potwierdzać, że oferowany system CMS posiada opisane funkcjonalności. Zamawiający nie narzuca szczegółowej formy przygotowania oferty.
11. „Dotyczy: Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do oferty: Proszę o wyjaśnienie czy w opisie funkcjonalności zamiast stron dokumentacji proponowanego przez wykonawcę CMS mogą być podane linki do dokumentacji on-line lub do wersji na nośniku CD?
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z pkt. 7.3. SIWZ.
12. „Dotyczy: Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do oferty: Czy jest możliwość aby funkcjonalności krytyczne były spełnione częściowo (biorąc pod uwagę wielopunktowe opisy danych funkcjonalności czy dopuszczone jest aby np. 5 z 6 punktów były dostępne od reki a któryś z podpunktów danej funkcjonalności krytycznej był dodatkowo konfigurowany / zmieniany)?
Nie jest dopuszczalne częściowe spełnianie przez system wskazanych funkcjonalności krytycznych. Natomiast potrzeba dodatkowej konfiguracji nie musi być uznana za niespełnianie wymogu, istotne jest aby na moment składania oferty system miał możliwość realizacji opisanych funkcjonalności. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji oferty poprzez przedstawienie testowej wersji systemu, podczas której możliwe będzie zaprezentowanie działania systemu.
13. „Dotyczy: Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do oferty: Jak zamawiający interpretuje fakt, że niektóre z funkcjonalności krytycznych są dostępne w danym systemie CMS po odpowiedniej konfiguracji i zastosowaniu odpowiednich dostępnych opcji (w rozumieniu, że opisana w przedmiocie kompleksowa funkcjonalność krytyczna wymaga zastosowania kilku modułów aby była spełniona - a nie jednej gotowej funkcji)?
Na moment składania oferty system musi mieć możliwość realizacji opisanych funkcjonalności. Dopuszczalne jest, aby wymagane funkcjonalności były realizowane przez zastosowanie kilku modułów. Zamawiający przewiduje weryfikację oferty poprzez przedstawienie testowej wersji systemu, podczas której możliwe będzie zaprezentowanie działania systemu.
14. „Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert, ponieważ termin jest zbyt krótki, aby można było zrobić profesjonalną koncepcję graficzną w tak krótkim czasie. Tym bardziej, że koncepcja ta jest oceniana. „
Zamawiający nie planuje przedłużenia terminu składania ofert.
15. „Czy wszystkie koncepcje mogą być wykorzystane, nawet w przypadku wyboru oferenta, który nie jest autorem koncepcji?”
Wykorzystana zostanie oferta firmy wyłonionej w przetargu.

Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-09-03
Data publikacji:
       2012-09-03
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 1304 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.