Dziennik rejestru zmian 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


DZ.URZ.Min.Zdr.2012.67 → z dnia 3 września 2012 r.
zmiana Dz.Urz.MZ 2013.12


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej ''Ministrem'', sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych;
4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Sławomir Neumann:
1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Funduszy Europejskich,
b) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
c) Departament Prawny,
d) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
e) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
f) Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,
g) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Krzysztof Chlebus:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Departament Współpracy Międzynarodowej;
2) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
b) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
c) Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
d) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
e) Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,
f) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
g) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
h) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
i) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
j) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
k) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
l) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
m) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
n) Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,
o) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
p) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
q) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
r) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
s) uczelni medycznych.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
b) Departament Polityki Zdrowotnej,
c) Departament Zdrowia Publicznego;
2) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
b) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,
d) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
e) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
f) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
g) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
h) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
i) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
j) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
k) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
l) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
m) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
n) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
o) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
p) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
q) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
r) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
s) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
t) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
u) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
w) Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w Warszawie.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,
c) Departament Dialogu Społecznego,
d) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego,
e) Samodzielny Wydział Audytu Wewnętrznego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
b) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe'' w Warszawie,
d) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2)) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - Zdrowie;
5) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:
a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
b) audytu wewnętrznego.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Matki i Dziecka,
b) Departament Pielęgniarek i Położnych;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
b) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.

§ 8.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności dotyczących powołań i odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wydawania w imieniu Ministra decyzji administracyjnych i postanowień w ramach ustalonego, zgodnie z ust. 1 oraz § 10 ust. 1 - 3, zakresu czynności oraz na podstawie § 10 ust. 4 i 5.
4. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich.
5. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 10.

1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu - wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.
2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Sławomira Neumann zastępuje Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek;
2) Podsekretarza Stanu Krzysztofa Chlebusa zastępuje Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki;
3) Podsekretarza Stanu Igora Radziewicza-Winnickiego zastępuje Podsekretarz Stanu Krzysztof Chlebus;
4) Podsekretarza Stanu Cezarego Rzemka zastępuje Sekretarz Stanu Sławomir Neumann;
5) Podsekretarza Stanu Aleksandra Soplińskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Krzysztof Chlebus.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.
4. W przypadku wyłączenia od udziału w postępowaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 3)), decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w ust. 2.
5. W przypadku gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50 i poz. 61).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-09-03
Data publikacji:
       2012-09-03
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-03-08
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-08Małgorzata Woźniak-Juhre dodano zrządzenie zmieniające
2012-09-07Marlena Woźniak aktualizacja

Słowa kluczowe: zakres czynności, Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu
Statystyka strony: 9511 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.