Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalisty w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej


nr ogłoszenia: 146253                               poz. 1267


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Prawa Europejskiego
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 opracowywanie wstępnych opinii w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów aktów normatywnych, przygotowywanych przez komórki merytoryczne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia,
 opracowywanie na podstawie informacji uzyskanych z komórek merytorycznych Ministerstwa Zdrowia oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, projektów stanowisk, w postępowaniach przed Komisją Europejską, w których udział bierze Ministerstwo Zdrowia,
 opracowywanie opinii o projektach aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień,
 prowadzenie spraw związanych z postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem, oraz Trybunałem EFTA, w których udział bierze Ministerstwo Zdrowia - koordynacja wypracowywania stanowisk przez komórki merytoryczne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia,
 przedstawianie opinii dotyczących prawa Unii Europejskiej, przekazywanie informacji i opracowań do komórek merytorycznych Ministerstwa Zdrowia, jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz innych ministerstw, urzędów centralnych,
 monitorowanie i aktualizowanie w zakresie właściwości Ministra Zdrowia Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Europejskiego e-step, zestawień dyrektyw rynku wewnętrznego (Internal Market Scoreboard),
 prowadzenie zestawienia aktów wspólnotowych mających zostać wdrożonych do prawa polskiego, wraz ze stanem prac legislacyjnych związanych z procesem implementacji,
 prowadzenie, aktualizowanie i uzupełnianie zestawienia projektów aktów prawnych implementujących prawo europejskie.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa, analizowanie i opracowywanie dokumentów, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); współpraca z pracownikami z innych departamentów; na stanowisku wymagana jest umiejętność pracy w warunkach stresowych, jak również pracy w zespole;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; pokój znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

 wykształcenie: wyższe prawnicze,
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 znajomość prawa i struktur organizacyjnych Unii Europejskiej,
 komunikatywność,
 zdolność analitycznego myślenia oraz syntezy,
 umiejętność obsługi komputera (MS Word. Explorer, Excel).

wymagania dodatkowe:
 studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej,
 roczne doświadczenie zawodowe związane z problematyką prawa Unii Europejskiej,
 znajomość aktualnych problematyk dyskutowanych na forum Unii Europejskiej,
 dobra organizacja pracy,
 umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys i list motywacyjny,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,
 kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 12.10.2012 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15,
00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej – umowa na zastępstwo”


Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22)63-49-574.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-09-27
Data publikacji:
       2012-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-09-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1310 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.