Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista do spraw analiz w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego


nr ogłoszenia: 146255                       poz. 1268


MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE]
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty do spraw analiz w Wydziale Prawno-Organizacyjnym
w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 przygotowywanie analiz, informacji i opinii w zakresie procedur dotyczących funkcjonowania urzędu, a także przygotowuje samodzielne - w uzgodnieniu z przełożonymi - analizy dotyczące koniecznych zmian organizacyjnych w urzędzie, w tym m.in. propozycje kompleksowych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie urzędu,
 prowadzenie analiz w zakresie organizacji i funkcjonowania urzędu oraz przygotowuje dla przełożonych wnioski i propozycje usprawnień w wymagających tego obszarach,
 opiniowanie oraz analizowanie w procesie uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych projektów aktów prawnych oraz dokumentów pozalegislacyjnych, w szczególności w obszarze zarządzania w administracji oraz przygotowywanie na podstawie analizowanych projektów/dokumentów zestawienia dobrych praktyk możliwych do adaptacji w urzędzie,
 udział w pracach projektowych służących jako podstawa do doskonalenia istniejących rozwiązań lub zastępowania ich bardziej skutecznymi,
 udział w pracach analitycznych prowadzonych przez instytucje i organizacje międzynarodowe (w tym udział w konferencjach) w celu uzyskania wiedzy na temat rozwiązań stosowanych w innych krajach.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
 podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
 większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Ministerstwo Zdrowia zajmuje kompleks dwóch piętrowych budynków: gmach główny przy ul. Miodowej 15. Budynki te wraz z przyległym terenem wpisane są do rejestru zabytków. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e:


Wykształcenie: wyższe magisterskie: prawnicze, administracyjne lub zarządzanie
 co najmniej 6 miesięcy pracy w administracji rządowej,
 doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych,
 bardzo dobra znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego, na poziomie co najmniej B2,
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 umiejętność analitycznego myślenia,
 umiejętność przeprowadzania analiz i wnioskowania,
 umiejętność zwięzłego formułowania myśli na piśmie,
 komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

 studia podyplomowe z zakresu zarządzania,
 znajomość drugiego języka Unii Europejskiej na poziomie komunikatywnym,
 umiejętność pracy w zespole,
 umiejętność pracy pod presją czasu,
 kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys i list motywacyjny,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,
 kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 12.10.2012 roku pod adresem:


Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończonym procesie naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 63-49-316.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-09-27
Data publikacji:
       2012-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-09-27Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1450 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.