Dziennik rejestru zmian 
 

Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych


nr ogłoszenia: 1610                         poz. 1279


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej:
Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego,
Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie dotyczącym planowania i programowania obronnego oraz planowania operacyjnego w dziale administracji rządowej – zdrowie,
inicjowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, dotyczących realizacji zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie,
prowadzenie spraw dotyczących planowania zadań w zakresie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz organizowanie i nadzorowanie wykonywania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
koordynowanie i wykonywanie przedsięwzięć w ramach zadań działu administracji rządowej – zdrowie w realizacji Celów Sił Zbrojnych NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej,
planowanie, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie szkoleń obronnych w dziale administracji rządowej – zdrowie,
prowadzenie spraw związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki, z Rządowym Programem Rezerw Strategicznych oraz spraw dotyczących planowania, tworzenia oraz udostępniania rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego i monitorowania zagrożeń w dziale administracji rządowej – zdrowie,
realizowanie zadań wynikających z nadzoru Ministra nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego,
prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie ratownictwa medycznego,
zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie Kancelarii Tajnej i archiwum dokumentów niejawnych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca administracyjno-biurowa przy komputerze, nadzór nad pracą pracowników departamentu oraz odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; wyjazdy służbowe; dyspozycyjność;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na II piętrze, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym; oświetlenie naturalne i elektryczne;
bariery architektoniczne – możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – brak wind;
pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku „B” i „C”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne,
co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub 2-letni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
znajomość przepisów o powszechnym obowiązku obrony RP,
znajomość przepisów o zarządzaniu kryzysowym,
znajomość przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o informacjach i danych ustawowo chronionych,
znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i regulacji prawnych w tym zakresie,
znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
poświadczenie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” lub zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu,
znajomość języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie B1,
umiejętność kierowania i organizacji pracy zespołów pracowniczych,
umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
umiejętność skutecznego komunikowania się.

pożądane:
studia lub studia podyplomowe o kierunku obronnym lub zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
wyższy kurs obronny,
doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym lub ratownictwem medycznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys,
list motywacyjny,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie,
kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca,
oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 lub 203 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 lub 203 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej, warunkiem zakwalifikowania do 3 etapu naboru jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe,
etap 3: badanie poziomu znajomości języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego w odniesieniu do osób, które złożyły oświadczenie o znajomości języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego na wymaganym poziomie,
etap 4: rozmowa kwalifikacyjna, w tym badanie kompetencji kierowniczych (nie dotyczy osób zwolnionych, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 25.11.2012 roku pod adresem:
Ministerstwa Zdrowia,
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych”

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-521.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-15
Data publikacji:
       2012-11-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-15Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 3018 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.