Dziennik rejestru zmian 
 

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego


nr ogłoszenia: 1611                     poz. 1280


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej:
Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie zdrowia psychicznego oraz nadzór nad systemem lecznictwa odwykowego i leczeniem uzależnień, w tym spraw dotyczących finansowania świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
sprawowanie nadzoru merytorycznego nad służbą medycyny pracy i orzecznictwem w tym zakresie,
nadzorowanie zagadnień związanych z opieką geriatryczną, zakładami opiekuńczo-leczniczymi, zakładami pielęgnacyjno-opiekuńczymi, opieką długoterminową oraz opieką paliatywno-hospicyjną, w tym prowadzenie spraw dotyczących finansowania świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w opiece długoterminowej, programów zdrowotnych pozostających w kompetencji Departamentu, oraz rehabilitacji,
prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych,
prowadzenie spraw, dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności obejmujących rozdział środków, przewidzianych dla organizacji pozarządowych,
prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia,
prowadzenie spraw w zakresie produktów biobójczych, odpadów medycznych, promieniowania jonizującego oraz substancji chemicznych,
koordynacja implementacji do polskiego systemu prawnego Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych,
prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań w zakresie leczenia sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa przy komputerze; nadzór nad pracą pracowników departamentu oraz odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; wyjazdy służbowe; dyspozycyjność;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Ministerstwo Zdrowia zajmuje kompleks dwóch piętrowych budynków: gmach główny przy ul. Miodowej 15 i przy ulicy Długiej 38/40; budynki te wraz z przyległym terenem wpisane są do rejestru zabytków; występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach; budynki nie są w pełni przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.
narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na ulicy Długiej 38/40, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym; oświetlenie naturalne i elektryczne;
bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – brak wind, brak drzwi odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne,
co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub 2-letni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
znajomość zagadnień z zakresu zdrowia publicznego,
znajomość procedur stanowienia prawa oraz zasad techniki legislacyjnej,
znajomość przepisów o finansach publicznych,
umiejętność: skutecznej komunikacji, kierowania zespołem pracowniczym, podejmowania decyzji, motywowania.

pożądane:

wykształcenie wyższe magisterskie: medyczne lub prawnicze,
komunikatywna znajomość języka angielskiego.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys,
list motywacyjny,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 lub 203 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 lub 203 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej, warunkiem zakwalifikowania do 3 etapu naboru jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym badanie kompetencji kierowniczych (nie dotyczy osób zwolnionych, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 03.12.2012 roku pod adresem:
Ministerstwa Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego”

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-521.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-16
Data publikacji:
       2012-11-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-16Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 2442 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.