Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia


nr ogłoszenia: 147768                         poz. 1284


MINISTERSTWO ZDROWIA w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
monitorowanie i gromadzenie informacji, dotyczących publicznych projektów teleinformatycznych, realizowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra,
koordynowanie we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, prac projektowych związanych z programem e-zdrowie w ramach realizacji elementów Planu Informatyzacji Państwa,
przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych mających związek z systemem informacji w ochronie zdrowia,
opiniowanie dokumentów zarządczych z zakresu prowadzenia projektów IT, realizowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra,
prowadzenie spraw dla potrzeb statystyki publicznej, w szczególności opracowywanie i analizowanie zbiorczych danych statystycznych w zakresie zasobów w ochronie zdrowia,
przygotowywanie i opracowywanie materiałów i analiz w celu opracowania nowych aktów prawnych oraz ich nowelizacji,
przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Ministra Zdrowia w sprawach dotyczących projektów teleinformatycznych realizowanych w ramach Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia,
przygotowanie informacji na temat realizacji zadań legislacyjnych w zakresie objętym działaniem Departamentu.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 2 piętrze;
budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie,
półroczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne i systemu informacji w ochronie zdrowia,
znajomość przepisów prawa z zakresu statystyki publicznej,
znajomość przepisów prawa i procedury administracyjnej oraz prawa cywilnego,
znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony zdrowia,
umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
umiejętność pracy w zespole,
dobra organizacja pracy oraz umiejętność terminowego realizowania powierzonych obowiązków.

wymagania dodatkowe:

wykształcenie wyższe magisterskie medyczne lub ekonomiczne lub informatyczne lub z zakresu ochrony zdrowia,
znajomość ogólnych zasad zarządzania projektami IT zgodnie z metodyką zarządzania PRINCE 2,
dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego UE,
umiejętność pracy w warunkach stresowych,
komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 13.12.2012 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia Biuro Kadr ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63 49 277.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-11-29
Data publikacji:
       2012-11-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-29Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1687 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.