Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej


nr ogłoszenia: 149380                         poz. 1300

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych
w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 3


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
współuczestnictwo w prowadzeniu prac związanych z planowaniem i opracowywaniem programów zdrowotnych,
współuczestnictwo w przeprowadzaniu procedury konkursowej oraz przygotowywanie do podpisania umów i aneksów do umów na realizację programów zdrowotnych,
monitorowanie i rozliczanie umów zawartych w ramach programów zdrowotnych,
opracowywanie bieżącej oceny oraz rocznego sprawozdania z realizowanych programów zdrowotnych,
opracowywania aktów prawnych oraz prowadzenie procedury legislacyjnej z zakresu zadań Wydziału,
przygotowywanie wniosków do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg o przeprowadzenie kontroli wykorzystania środków publicznych przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizację zadań w ramach programów zdrowotnych,
współpraca z realizatorami programów zdrowotnych wyłonionymi w drodze konkursu ofert, komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, ze specjalistami, ekspertami, środowiskami zawodowymi i społecznymi związanymi z zagadnieniami dotyczącymi realizacji programów,
opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych programach zdrowotnych na potrzeby Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli oraz rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma związane z zadaniami Wydziału.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy, pokój znajduje się na 2 piętrze;
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze lub ekonomiczne,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
znajomość ustawy o działalności leczniczej,
znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole,
odporność na stres,
umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 22.02.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15,
00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63 49 320.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-07
Data publikacji:
       2013-02-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-02-07Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1718 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.