Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią


2013-04-24 Wybór realizatora/realizatorów zadania
2013-03-19 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 21 lutego 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III pkt. 3.2 ppkt. 9 – Szkolenia osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2013-2014 roku w zakresie organizacji szkoleń osób wykonujących czynności bezpośrednio wpływają na jakość tkanek, komórek i narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców (zgodnie z art. 40 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotów leczniczych).
4. Statut jednostki.
5. Informacje o minimum 3-letnim doświadczeniu w organizacji konferencji lub szkoleń (przekazanie w formie opisowej: ile zorganizowano szkoleń, liczbę uczestników biorących udział w poszczególnych szkoleniach, charakter szkoleń, liczbę godzin szkolenia itp.).
6. Oświadczenia o:
1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm. zwanej dalej „ustawą”.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu oraz określonych w poniższych wymaganiach:
2. Szkolenia uaktualniające i ustawiczne:
1) Procedury pobierania krwi pępowinowej
Szkolenie dla lekarzy ginekologów i położnych
II kw. 2013, 40 osób.
2) Kwalifikacja dawców szpiku
Szkolenie dla lekarzy kwalifikujących ośrodków dawców szpiku
II kw. 2013, 35 osób.
3) Procedury przygotowania , konserwacji i dystrybucji ludzkich przeszczepów tkankowych: (tkanek mięśniowo-szkieletowych, tkanek sercowo-naczyniowych, tkanek oka, skóry, błony owodniowej, komórek naskórka, komórek chrząstki)
Szkolenie dla pracowników banków tkanek i komórek
IV kw. 2013, 45 osób .
4) Procedury przygotowania , konserwacji i dystrybucji komórek macierzystych krwi pępowinowej, krwi obwodowej i szpiku
Szkolenie dla pracowników banków i komórek macierzystych przy ośrodkach przeszczepiających szpik i pracowników banków krwi pępowinowej
IV kw. 2013, 55 osób.
5) Wymogi dotyczące przeszczepiania tkanek i komórek układu mięśniowo-szkieletowego
Szkolenie dla lekarzy stosujących przeszczepy tkanek mięśniowo-szkieletowych
IV kw. 2013, 45 osób.
6) Wymogi dotyczące przeszczepiania tkanek układu sercowo-naczyniowego
Szkolenie dla lekarzy stosujących przeszczepy tkanek układu sercowo-naczyniowego
IV kw. 2013, 25 osób.
7) Wymogi dotyczące przeszczepiania tkanek oka
Szkolenie dla lekarzy stosujących przeszczepy tkanek oka
IV kw. listopad 2013, 45 osób.
a) Wymagania ogólne dotyczące szkoleń: 
- Szkolenie może odbywać się w dni robocze oraz w sobotę.
b) Wymagania dotyczące sal wykładowych: 
- Sala wykładowa powinna być zabezpieczona w miejscu zakwaterowania uczestników szkolenia lub w odległości pozwalającej na dotarcie komunikacją miejską w miejsce szkolenia z miejsca zakwaterowania w ciągu 15 min. 
- Sala wykładowa powinna swobodnie pomieścić liczbę uczestników konferencji i szkolenia wyposażona w ekran, projektor multimedialny, komputer przenośny, wskaźnik laserowy i mikrofony.
c) Wymagania dotyczące zakwaterowania: 
- Oferent zagwarantuje wszystkim zaproszonym wykładowcom nocleg, jeżeli szkolenie plan szkolenia będzie wymagał noclegu. 
- Oferent zagwarantuje uczestnikom szkolenia (nie mieszkającym w miejscu jego organizacji) zakwaterowanie, jeżeli szkolenie plan szkolenia będzie wymagał noclegu. 
- Zakwaterowanie ma obejmować okres:
dla zaproszonych wykładowców - nocleg od dnia planowanego szkolenia do dnia zakończeniu szkolenia z wykwaterowaniem w dniu zakończeniu szkolenia.
dla uczestników szkolenia – nocleg od dnia planowanego szkolenia do dnia zakończeniu szkolenia z wykwaterowaniem w dniu zakończeniu szkolenia.
d) Wymagania dotyczące cateringu zarówno dla uczestników szkolenia jak i dla wykładowców: 
- Oferent zapewni w czasie trwania szkolenia przerwy kawowe 
- Oferent zapewni w czasie trwania szkolenia nieodpłatne wyżywienie 
- Oferent zapewni w czasie trwania szkolenia wodę mineralną gazowaną i niegazowaną.
e) Zaplecze techniczne:
Oferent zapewni wsparcie administracyjne i techniczne (np. prowadzenie sekretariatu, korespondencję z zaproszonymi wykładowcami i uczestnikami, materiały piśmiennicze – długopis i notes, program spotkania, plakaty informacyjne, oznakowanie sal, tłumaczenia jeżeli wymagane, asystenci, itp.).
f) Wymagania ogólne dotyczące tematyki konferencji i szkolenia:
Szczegółowa tematyka szkolenia oraz wybór zaproszonych wykładowców zostanie uzgodniona z przedstawicielami Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
g) Grupy docelowe biorące udział w szkoleniu:
Ustala Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek i Centrum Organizacyjno –Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.
3. Plan rzeczowo-finansowy Programu określony w załącznik nr 2 i 2a zawierający w szczególności:
- harmonogram realizacji Programu,
- szczegółową szacunkową kalkulację kosztów, w odniesieniu do poszczególnych zadań do realizacji w ramach Programu według przedłożonych w pkt 1 wymagań,
- szczegółową szacunkową kalkulację kosztów tłumaczy symultanicznych.

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 2a - w formacie *rtf
załącznik nr 2a - w formacie *pdf
4. Informacja na temat prowadzonej przez Oferenta działalności, w tym wielkość i strukturę zasobów Oferenta, zapewniających realizację Programu.
5. Informacja na temat planowanej liczby wykładowców zagranicznych i polskich prowadzących szkolenie z określeniem kosztów (forma tabelaryczna) dotyczących przeprowadzenia jednego wykładu w ramach szkolenia;

Kryteria wyboru oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w Programie i w art. 40 a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
- Koszt realizacji Programu.
- Punktacja każdego zadania:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierającej wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu od 0 do 10 pkt.
2. Ocena szczegółowego planu rzeczowo – finansowego Programu, określonego w załączniku nr 2 i 2a od - 0 do 70 punktów (10 punktów za każdy temat).
3. Ocena złożonego przez Oferenta wykazu kadry, przygotowanej do wykonania zadania lub zadań związanych z zabezpieczeniem organizacji konferencji i szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią, zgodnie z wymogami ustawy - od 0 do 10 punktów.
4. Ocena prowadzonej przez Oferenta działalności, w tym wielkość i strukturę zasobów Oferenta, zapewniających realizację Programu szkolenia – 0 do 10 punktów.
5. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane, podpisane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, poprzez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór na lata 2013-2014 realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” Organizacja szkoleń osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek.


Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na rok 2014 będzie potwierdzona po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i może ulec zmianie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw Zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie
w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-21
Data publikacji:
       2013-02-21
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-04-24
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-24Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadania
2013-03-19Marlena Woźniak dodano: 03-19 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-02-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4555 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.