Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora/realizatorów zadania we ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych.


2013-04-30 Wybór realizatora/realizatorów zadania
2013-03-20 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora/realizatorów zadania we ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 27 lutego 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora/realizatorów zadania we ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu zawartymi w rozdziale VI. - Zadania Programu finansowane z budżetu państwa przez ministra właściwego do spraw zdrowia, pkt 3, ppkt 2 - akcje promocyjne i edukacyjne, zadanie przewidziane do realizacji w 2-letnich edycjach – realizowanych przez organizacje pozarządowe, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III - pkt 3.2 pkt 1 Zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień narządów od zmarłego dawcy o co najmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku, ppkt 1 Zwiększenie wskaźników identyfikacji oraz pobrań narządów od zmarłych dawców w celu przeszczepienia od zmarłych dawców, w tym w szczególności w tych regionach kraju, w których wskaźniki te są najniższe, ppkt 2 Upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz promocja idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych w tym przygotowanie i emisja lub wydrukowanie materiałów promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w sprawie dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych w celu ich dystrybucji na terenie kraju.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od zmarłych i żywych dawców poprzez:
1. Zadanie konkursu obejmuje między innymi realizację programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, w tym materiałów promujących (spoty TV, zwiastuny, itp.) w celu ich emisji na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym, poruszających tematykę dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych:
1) akceptacji społecznej dla metody leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów,
2) aspektów społecznych, etycznych, prawnych, obyczajowych i środowiskowych dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych,
3) pracy osób związanych z identyfikacją potencjalnych dawców i koordynacją pobrania komórek, tkanek i narządów do ich przeszczepienia,
4) stwierdzenia śmierci mózgowej u potencjalnego dawcy,
5) pobrań wielonarządowych w aspekcie ratowania życia i zdrowia wielu osób przez jednego dawcę,
6) postaw osób bezpośrednio związanych z pobieraniem i przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów oraz organów nadzorujących transplantologię,
7) postaw społecznych osób oczekujących na przeszczepienie narządów i po ich przeszczepieniu,
8) stosunku różnych wyznań religijnych, w tym kościoła katolickiego, odnoszącego się do leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów,
9) roli programów z zakresu transplantologii dla ochrony zdrowia społeczeństwa;
10) realizacja materiałów promujących cykl i tematykę transplantacji (spoty TV, zwiastuny, bloki rozmów itp.);
11) promocja programu i idei transplantacji w mediach prasowych (w cyklu ciągłym);
12) promocja cyklu i tematyki transplantacji programu w mediach internetowych (w cyklu ciągłym);
2. Medialna promocja uroczystości wręczenia odznak i legitymacji potwierdzających posiadanie tytułu „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.);
3. Zorganizowanie konkursu w imieniu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Statut jednostki.
4. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
5. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- przeniesieniu praw autorskich do materiałów które zostaną opracowane w ramach przedmiotowego zadania na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia.
6. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm zwana dalej „ustawą”) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
7. Wypełnione załączniki nr 1, 2 i 2a w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i opis zakresu projektowanego zadania w ramach Programu w zakresie promocji idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od zmarłych i żywych dawców poprzez realizację programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, w tym materiałów promocyjnych, (spoty TV, zwiastuny, itp.) w celu ich emisji na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym i czasie emisyjnym o potencjalnie największej oglądalności realizujących tematykę:
1) Dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych;
2) Akceptacji społecznej dla metody leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów;
3) Aspektów społecznych, etycznych, prawnych, obyczajowych i środowiskowych dawstwa komórek, tkanek i narządów od żywych i zmarłych;
4) Pracy osób związanych z identyfikacją potencjalnych dawców i koordynacją pobrania komórek, tkanek i narządów do ich przeszczepienia;
5) Stwierdzenia śmierci mózgowej u potencjalnego dawcy;
6) Pobrań wielonarządowych w aspekcie ratowania życia i zdrowia wielu osób przez jednego dawcę;
7) Prezentacji postaw osób bezpośrednio związanych z przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów oraz organów nadzorujących transplantologię, w tym MZ;
8) Prezentacji postaw społecznych osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i po ich przeszczepieniu;
9) Stosunku różnych wyznań religijnych w tym kościoła katolickiego odnoszącego się do leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów;
10) Przedstawienie roli transplantacyjnych programów zdrowotnych w ochronie zdrowia społeczeństwa.
Uwaga: Do oferty na realizację programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym powinien być dołączony szkic scenariusza uwzględniający co najmniej trzy elementy zadania (określone powyżej w pkt a-j) w każdym materiale promującym.
Do oferty należy dołączyć wstępne zapewnienie telewizji publicznej o możliwości wyemitowania opracowanego (w ramach zadania programu) materiału w czasie emisyjnym o potencjalnie największej oglądalności.
2. Opracowanie i zorganizowanie konkursu pod patronatem Ministerstwa Zdrowia na podmiot leczniczy:
1) dotyczący największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o największym dawstwie w Polsce;
2) dotyczący największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o rozpoczętym w latach 2012-2013 dawstwie w Polsce;
3) dotyczący największego i zrealizowanego dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013 spośród ośrodków o rozpoczętym w roku 2013 dawstwie w Polsce.
4) propozycje opracowania i zorganizowania konkursu powinny dotyczyć:
a) szczegółowych zasad uczestnictwa podmiotów leczniczych w konkursie,
b) harmonogramu przebiegu konkursu,
c) wymagań merytorycznych uczestnictwa w konkursie,
d) powołania Komisji Konkursowej oraz sposobu i trybu wyłaniania laureatów,
e) medialnej promocji uroczystości wręczenia wyróżnień laureatom konkursu.
3. Medialna promocja uroczystości wręczenia odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją odbywająca się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz.U.08.168.1043).
4. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań Programu, określony w załączniku nr 2 i 2a - zawierający w szczególności:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 2a - w formacie *rtf
załącznik nr 2a - w formacie *pdf
- liczbę możliwych do wykonania zadań (wykaz podmiotów biorących udział w realizacji programu),
- harmonogram realizacji programu,
- kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu, w tym kalkulację kosztów obejmującą:
a) opracowanie scenariusza programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, w tym materiałów promocyjnych (spoty TV, zwiastuny, itp.) w celu ich emisji na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym,
b) obsługę organizacyjno – informatyczną programu,
c) zorganizowanie konkursu pod patronatem Ministerstwa Zdrowia dotyczącego wyłonienia podmiotu leczniczego o największym i zrealizowanym potencjale dawstwa narządów od dawców zmarłych w roku 2013,
d) medialnej promocji uroczystości wręczenia odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.
5. Medialna promocja uroczystości wręczenia odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją odbywająca się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz.U.08.168.1043).
6. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności o wielkości i strukturze zasobów Oferenta zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem programu.
7. Informacja o udziale w realizacji programu ekspertów w dziedzinie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów, zgodnie z wymogami ustawy.
Uwaga: Należy dołączyć wykaz przewidywanych ekspertów w dziedzinie transplantologii.
8. Udokumentowane doświadczenie i osiągnięcia w realizacji programów promocyjno-informacyjno-edukacyjnych związanych z propagowaniem idei dawstwa i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca wykaz i opis zakresu projektowanego zadania w ramach Programu w zakresie promocji idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od zmarłych i żywych dawców poprzez realizację programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, w tym materiałów promocyjnych (spoty TV, zwiastuny, itp.) w celu ich emisji na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym i czasie emisyjnym o potencjalnie największej oglądalności - od 0 do 5 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego Programu, określonego w załączniku nr 2 i 2a – od 0 do 50 punktów (za każdy element zadania określonego w wymaganiach merytorycznych niniejszego konkursu - od 0 do 10 punktów).
3. Ocena prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu – od 0 do 5 punktów.
4. Ocena udziału w realizacji programu ekspertów w dziedzinie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów umożliwiającej realizację zadania zgodnie z procedurami określonymi w ustawie. – od 0 do 10 punktów.
5. Ocena udokumentowanego doświadczenia i osiągnięć w realizacji programów promocyjno-informacyjno-edukacyjnych związanych z propagowaniem idei dawstwa i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów – od 0 do 15 punktów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
(Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora na lata 2013-2014 zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od żywych i zmarłych dawców poprzez realizację cyklicznych programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, w tym materiałów promujących cykl (spoty TV, zwiastuny, itp.) w celu ich emisji na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na rok 2014 jaki również zakres zadań będzie potwierdzony po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i może ulec zmianie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-27
Data publikacji:
       2013-02-27
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-04-30
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-30Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadania
2013-03-20Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-02-27Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5462 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.