Dziennik rejestru zmian 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Departament Analiz i Strategii;
3) Biuro Ministra;
4) Biuro Prasy i Promocji;
5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.”;
2) w § 4:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Departament Polityki Zdrowotnej,
c) Departament Współpracy Międzynarodowej;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
d) Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
e) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” Warszawie,
f) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
g) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
h) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
i) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
j) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
k) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
l) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
m) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
n) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
o) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
p) Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
q) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
r) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
s) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
t) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
u) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
v) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
w) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
x) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
y) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
z) uczelni medycznych.”;
3) w § 5:
a) w pkt 1 uchyla się lit. b,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
b) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
c) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
d) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
e) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
f) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
g) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
h) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
i) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
j) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
k) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
l) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
m) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
n) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
o) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
p) Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w Warszawie.”;
4) w § 6:
a) w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych,”,
b) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,”;
5) w § 7 w pkt 2 uchyla się lit. b i c;
6) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-08
Data publikacji:
       2013-03-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-08Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5604 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.