Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia


Nr ogłoszenia: 150985

poz. 1327


MINISTERSTWO ZDROWIA w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
głównego specjalisty w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, celem zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
- gromadzenie i analiza informacji i propozycji od uprawnionych podmiotów dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,
- przygotowywanie założeń do projektów aktów prawnych dotyczących przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych,
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski osób prawnych i instytucji, oraz interpelacji i zapytań poselskich, oświadczeń senatorskich, w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału,
- udzielanie informacji telefonicznych w sprawach związanych z realizacją świadczeń gwarantowanych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- trzyletnie doświadczenie zawodowe,
- znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych oraz systemu ochrony zdrowia,
- znajomość zagadnień związanych z kontraktowaniem i finansowaniem świadczeń gwarantowanych,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
- umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 30.04.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia”.

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia (22) 63 49 277,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-16
Data publikacji:
       2013-04-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2610 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.