Dziennik rejestru zmian 
 

Naczelnik Wydziału Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej


Nr ogłoszenia: 150972

poz. 1322MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
Naczelnik Wydziału Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych
w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- nadzór nad terminowością zadań realizowanych przez Wydział ze szczególnym uwzględnieniem prac legislacyjnych oraz systemowych z zakresu transplantologii,
- koordynacja i prowadzenie działań związanych z organizacją i nadzorem nad realizacją zadań z zakresu transplantologii komórek, tkanek i narządów w Polsce oraz koordynowanie prac związanych z kontraktowaniem, monitorowaniem oraz rozliczaniem świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa,
- koordynacja i prowadzenie działań dotyczących corocznego weryfikowania zadań Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
- koordynacja i prowadzenie działań dotyczących przeprowadzania procedury konkursowej oraz przygotowywania umów i aneksów do umów na realizację Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
- przygotowywanie propozycji zmian przepisów prawnych w zakresie transplantologii, w szczególności w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej oraz prowadzenie procedury legislacyjnej,
- opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu oraz Senatu, Najwyższej Izby Kontroli,
- rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma w zakresie zadań Wydziału,
- realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad:
- Bankiem Tkanek Oka w Warszawie,
- Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
- Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres, praca często w godzinach nadliczbowych, udział w różnych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz posiedzeniach Sejmu, Senatu oraz Najwyższej Izby Kontroli;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym; nie posiada windy; pokój znajduje się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
- 3-letni staż pracy, w tym 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
- znajomość ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
- znajomość dyrektyw unijnych regulujących problematykę komórek, tkanek i narządów (2004/23/WE, 2006/17/WE, 2006/86/WE, 2010/53/UE, 2012/25/UE, 2012/39/UE),
- znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- znajomość ustawy o działalności leczniczej,
- znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
- przedstawienie koncepcji realizacji zadań,
- dyspozycyjność,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
- umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Excel).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 30.04.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „Naczelnik Wydziału Transplantologii i Świadczeń Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Polityki Zdrowotnej (22)63 49 415,
- w Biurze Kadr (22) 63-49-521.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-15
Data publikacji:
       2013-04-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-15Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1795 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.