Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia


Nr ogłoszenia: 150988

poz. 1329MINISTERSTWO ZDROWIA w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, celem zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
gromadzenie i analiza informacji i propozycji od uprawnionych podmiotów dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,
przygotowywanie założeń do projektów aktów prawnych dotyczących przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych,
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski osób prawnych i instytucji oraz interpelacji i zapytań poselskich, oświadczeń senatorskich, w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału,
udzielanie informacji telefonicznych w sprawach związanych z realizacją świadczeń gwarantowanych.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 2 piętrze;
budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie,
znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania zakładów opieki oraz systemu ochrony zdrowia,
znajomość zagadnień związanych z kontraktowaniem i finansowaniem świadczeń gwarantowanych,
umiejętność analitycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność.wymagania dodatkowe:
doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
umiejętność pracy pod presją czasu,
odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.


Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 30.04.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia (22) 63 49 277,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-15
Data publikacji:
       2013-04-16
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-15Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1994 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.