Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych – wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.


2013-05-14 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-08-29 Wybór realizatora zadania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych – wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 19 kwietnia 2013 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych – wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 1. Zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zadanie realizuje cel jakim jest rozwój ustawowych rejestrów transplantacyjnych, szkolenia dla osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych – wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2013 roku w zakresie:
1. Kontynuacja wdrożenia systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej poprzez prace programistyczne polegające w szczególności na:
a. wdrożenie algorytmu wyszukującego potencjalnie zgodnych dawców pod kątem zgodności z HLA pacjenta do wymogów międzynarodowych,
b. wdrożenie dwukierunkowego interfejsu komunikacyjnego WebService, w celu odejścia od aktualizacji plikami tekstowymi,
c. skomunikowanie systemu CRNPDSiKP z Europejskim Systemem Informacji o Dawcach Szpiku (EMDIS),
d. poszerzenie systemu o elementy przeznaczone dla ośrodków pobierających i ośrodków transplantacyjnych umożliwiające wprowadzanie i monitorowanie wyników badań okresowych dawcy.
2. Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników systemu w tym ośrodków dawców szpiku i ośrodków realizujących procedury doboru dawcy komórek krwiotwórczych oraz wsparcie bieżącego funkcjonowania systemu.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotu leczniczego).
4. Statut jednostki.
5. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu.
2. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań Programu, określony w załączniku nr 2 - zawierający w szczególności:
1) harmonogram realizacji Programu,
2) kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach Programu, w szczególności:
b. wdrożenie algorytmu wyszukującego potencjalnie zgodnych dawców pod kątem zgodności z HLA pacjenta do wymogów międzynarodowych,
c. wdrożenie dwukierunkowego interfejsu komunikacyjnego WebService, w celu odejścia od aktualizacji plikami tekstowymi,
d. skomunikowanie systemu CRNPDSiKP z Europejskim Systemem Informacji o Dawcach Szpiku (EMDIS),
e. poszerzenie systemu o elementy przeznaczone dla ośrodków pobierających i ośrodków transplantacyjnych umożliwiające wprowadzanie i monitorowanie wyników badań okresowych dawcy.
f. przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników systemu w tym ośrodków dawców szpiku i ośrodków realizujących procedury doboru dawcy komórek krwiotwórczych oraz wsparcie bieżącego funkcjonowania systemu.

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności:
1) wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu,
2) potwierdzenie odpowiedniego doświadczenia Oferenta w następujących obszarach:
- Przeprowadzenie analiz systemów ochrony zdrowia w obszarze bezpieczeństwa na potrzeby administracji publicznej o wartości minimum 90 000 zł.
- Rozbudowa rejestru medycznego o zasięgu co najmniej krajowym o wartości minimum 300 000 zł.
- Rozbudowa minimum jednego Systemu Internetowego i Intranetowego o wartości minimum 300 000 zł.
- Rozbudowa minimum jednego Systemu raportowo-analitycznego dla administracji publicznej dla minimum 4000 użytkowników. Potwierdzenie doświadczenia powinno zawierać krótki opis realizowanych projektów wraz z załączonymi protokołami odbioru lub referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usług.
4. Informacja o doświadczeniu w szkoleniach dotyczących wdrażania systemów informatycznych z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów.
5. Informacja o możliwościach wdrożenia systemu Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena oferty realizacji Programu zawierającej wykaz wymagań określonych w Programie.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2.
3. Ocena doświadczenia w szkoleniu w zakresie wdrażania systemów informatycznych z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów.
4. Ocena prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu.
5. Ocena możliwości wdrożenia systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
(Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).
Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora w roku 2013 zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wdrażania systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2013 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-19
Data publikacji:
       2013-04-19
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-08-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-08-29Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora zadania
2013-05-14Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-04-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4993 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.