Dziennik rejestru zmian 
 

Radca ministra w Departamencie Analiz i Strategii


nr ogłoszenia: 151250                         poz. 1332


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
radca ministra w Departamencie Analiz i Strategii
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

opracowywanie strategii działań Ministerstwa oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji w tym zakresie,
sporządzanie planów działalności dla działu administracji rządowej – zdrowie oraz sprawozdań z ich wykonania, a także opracowywanie propozycji Programu Prac Rządu
przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez Ministerstwo dokumentów programowych, strategii i programów,
sporządzanie analiz i opracowań dotyczących sytuacji w systemie ochrony zdrowia,
koordynowanie działań właściwych komórek organizacyjnych przy wprowadzaniu zmian systemowych,
prowadzenie prac badawczych, opracowywanie prognoz dla działu administracji rządowej zdrowie, inicjowanie i współrealizowanie projektów badawczych i rozwojowych w obszarze Ministerstwa,
tworzenie i obsługa narzędzi analitycznych umożliwiających ocenę wybranych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych,
identyfikowanie propozycji regulacyjnych, które ze względu na swoje znaczenie lub występujące tendencje wymagają pogłębionej analizy, dokonywanie ocen funkcjonowania wybranych regulacji dla potrzeb Ministra, opiniowanie projektów ocen skutków regulacji przygotowywanych w komórkach organizacyjnych.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca administracyjno-biurowa przy komputerze, odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; dyspozycyjność;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
narzędzia i materiały pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym w budynku 2-piętrowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputer z monitorem ekranowym; oświetlenie naturalne i elektryczne;
bariery architektoniczne – możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – brak wind;
pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w budynku „B” i „C”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe medyczne magisterskie lub równorzędne,
3 lata doświadczenia zawodowego w ochronie zdrowia
znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1,
bardzo dobra znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
bardzo dobra znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
znajomość rozwiązań i modeli w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w państwach OECD,
znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
znajomość zagadnień z zakresu oceny technologii medycznych (HTA), farmakoekonomiki, baz informacji medycznych,
praktyczna znajomość zagadnień z zakresu analizy,
znajomość zagadnień z zakresu systemu finansowania świadczeń zdrowotnych tzw. koszyk świadczeń gwarantowanych,
umiejętność skutecznego zarządzania projektami,
umiejętność twórczego myślenia do tworzenia wizji strategicznych oraz skutecznych rozwiązań,
zdolność analitycznego myślenia,
umiejętność skutecznego komunikowania się.

dodatkowe:
ukończone studia podyplomowe w zakresie ochrony zdrowia, ekonomii, zarządzania,
znajomość zasad funkcjonowania systemów informacyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
ś
życiorys,
list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 06.05.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15,
00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „radca ministra w Departamencie Analiz i Strategii”.

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Analiz i Strategii – (22) 63 49 841,
- w Biurze Kadr - (22) 63-49-521.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-24
Data publikacji:
       2013-04-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 2288 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.