Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” w roku 2013.


16-09-2013 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów
20-06-2013 Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej przeznaczonej dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”
12-06-2013 Komunikat dotyczący ogłoszenia konkursowego na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” w roku 2013.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 2013-05-31


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” w roku 2013.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii obejmuje wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej, (sprzęt, który stanowi wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej jest zawarty w załączniku nr 4).
Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, pełniące funkcje referencyjnego ośrodka kardiologii i kardiochirurgii w skali ponadwojewódzkiej.

załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf

Wymagania formalne:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3) prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4) pisemne oświadczenie oferenta (zał. nr 5) o odstąpieniu od udziału w konkursie ofert na realizację innych zadań w ramach ww. programu w przypadku wyłonienia go realizatorem przedmiotowego zadania.
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
5) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
6) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
7) statut jednostki,
8) pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9) oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury/sprzętu,
10) oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
11) oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu/aparatury nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
12) oświadczenie oferenta o zakupie sprzętu będącego przedmiotem konkursu do końca 2013 r.,
13) oświadczenie oferenta o uruchomieniu sprzętu będącego przedmiotem konkursu do końca I kwartału 2014 r.,
14) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
15) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
16) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Wymagania merytoryczne:
1) udokumentowane dysponowanie kadrą lekarzy specjalistów uprawnionych do wykonywania zabiegów w zakresie kardiochirurgii, kardiologii interwencyjnej oraz chirurgii naczyniowej i endowaskularnej– minimum 8 lekarzy specjalistów: 3 kardiologów, 3 kardiochirurgów, i 2 chirurgów naczyniowych uprawnionych do wykonywania operacji/zabiegów sercowo-naczyniowych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę, kontrakty),
2) dysponowanie infrastrukturą bloku operacyjnego umożliwiającą uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej do końca I kwartału 2014 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta,
3) potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w 2013 roku, dokonane przez właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,
4) opinie konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii zawierające potwierdzenie potrzeby i celowości uruchomienia hybrydowej sali operacyjnej w danym ośrodku w oparciu o udokumentowaną działalność kliniczną oferenta w latach 2010-2013,

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1) liczba wykonanych operacji/zabiegów sercowo-naczyniowych z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej i kardiologii interwencyjnej w roku 2012,
2) liczba lekarzy specjalistów zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, uprawnionych do wykonywania operacji/zabiegów sercowo-naczyniowych,
3) dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej i kardiologii interwencyjnej, udokumentowana poprzez oświadczenie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii w zakresie potrzeby utworzenia sali hybrydowej w województwie z uwzględnienie liczby i lokalizacji istniejących sal hybrydowych oraz stopień ich wykorzystania w odniesieniu do liczby mieszkańców danego województwa,
4) wysokość udziału własnego w wyposażeniu hybrydowej sali zabiegowej.
5) w pierwszej kolejności będą uwzględniane oferty oferentów, którzy nie były realizatorem zadania w latach 2009-2012.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).

Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii – „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”.
2. Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
3. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologii kardiochirurgii – „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2013 – kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii – „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”.
4. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2013 r. do godziny 11:00 na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-31
Data publikacji:
       2013-05-31
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-09-16
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-16Marlena Woźniak dodano: Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie listy oferentów
2013-05-31Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5932 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.