Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w roku 2013


2013-10-10 Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania
21-06-2013 Listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w roku 2013.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 2013-06-03OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD”
– w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w roku 2013.
Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.
Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie neurologii obejmuje zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, którego wykaz znajduje się w załączniku
nr 5
do ogłoszenia.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze realizujące świadczenia oznaczone grupą: RNM01, RNM02, RNM03, RNM04, które spełniają wymagania stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w których istnieje konieczność uzupełnienia sprzętu. Ponadto niezbędne jest, aby w strukturze tych podmiotów były obecne oddziały lub kliniki neurologii, które prowadzą leczenie udarów mózgu.

Wymagania formalne:

1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2,3 i 4,
w formacie *pdf
w formacie *rtf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
8. oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
9. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
10. oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa, niż 10.000,00 PLN,
11. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
12. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
13. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
14. dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2013 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.

Wymagania merytoryczne:

1. Oświadczenie oferenta o posiadanym doświadczeniu w leczeniu chorych z udarem mózgu, kopie kontraktu na świadczenia w zakresie rehabilitacji neurologicznej w latach 2010-2013,
2. posiadane doświadczenie we wprowadzaniu nowych metod rehabilitacji neurologicznej potwierdzone certyfikatami pracowników,
3. oświadczenie oferenta o możliwości prowadzenia rehabilitacji funkcji poznawczych (co najmniej równoważnik 1 etatu psychologa na 15 chorych) oraz terapii zajęciowej (co najmniej równoważnik 1 etatu terapeuty zajęciowego na 20 chorych),
4. oświadczenie oferenta o funkcjonowaniu w obrębie jego jednostki Oddziału Udarowego i możliwości prowadzenia rehabilitacji neurologicznej lub kopia umowy zawartej ze szpitalem w strukturze którego znajduje się Oddział Udarowy, dotyczącej możliwości kierowania chorych bezpośrednio po wypisaniu z Oddziału Udarowego na rehabilitację neurologiczną.
5. opinia konsultanta wojewódzkiego w zakresie neurologii zawierająca potwierdzenie informacji o aktywnej współpracy z oddziałami udarowymi na terenie województwa,
6. odsetek pacjentów z udarem rehabilitowanych w komórkach organizacyjnych oferenta, w których zapewniona jest rehabilitacja w zakresie kinezyterapii, rehabilitacji funkcji poznawczych (realizowana przez zespół w skład, którego powinien wchodzić specjalista rehabilitacji, fizjoterapeuci, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy) w roku 2012, minimum 40% - złożone w formie oświadczenia dyrektora jednostki potwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii,
7. oświadczenie o realizacji w 2013 roku świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej z wyszczególnieniem liczby chorych rozliczanych grupą RNM01, RNM02, RNM03, RNM04.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:

1. liczba chorych hospitalizowanych w 2012 roku ogółem,
2. liczba chorych rozliczanych w 2012 roku ogółem grupą RNM01, RNM02, RNM03, RNM04,
3. liczba chorych rozliczanych w 2012 roku grupą RNM01, RNM02,
4. wysokość udziału własnego oferenta w kosztach zakupu sprzętu,
5. możliwość prowadzenia rehabilitacji funkcji poznawczych przez specjalistę w zakresie psychologii,
6. możliwość prowadzenia rehabilitacji mowy przez specjalistę w zakresie logopedii,
7. możliwość prowadzenia terapii zajęciowej przez terapeutę zajęciowego,
8. w pierwszej kolejności będą merytorycznie uwzględniane oferty oferentów, którzy nie byli realizatorami zadania w roku 2011 i 2012.
9. oferty oferentów realizujących w 2013 r. zadanie pn. „Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej przeznaczonej dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” nie będą uwzględniane przy wyborze realizatora przedmiotowego zadania.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej
(Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD i powinna być opisana w sposób następujący:

1. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. Dane merytoryczne oferty”.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „POLKARD 2013 – Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 16:00 na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Uwaga!


1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-03
Data publikacji:
       2013-06-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2013-10-10
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-10Marlena Woźniak dodano: Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania
2013-06-21Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę oferentów
2013-06-10Monika Latoszek zmiana roku
2013-06-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5596 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.