Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w roku 2013 r.


Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD
Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w roku 2013 r.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 14 czerwca 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w roku 2013 r.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie kardiologii dziecięcej obejmuje zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, pełniące funkcje referencyjnego ośrodka kardiologii dziecięcej w skali ponadwojewódzkiej.

Wymagania formalne:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3) prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
4) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6) statut jednostki,
7) pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
8) oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
9) oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
10) oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
11) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
12) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
13) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Wymagania merytoryczne:
1) udokumentowane dysponowanie kadrą lekarzy w zakresie kardiologii dziecięcej– minimum 2 kardiologów dziecięcych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę, kontrakty),
2) dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą uruchomienie echokardiografu, systemu do prób wysiłkowych z bieżnią oraz systemu do 24 godzinnego monitorowania zapisu EKG (Holter) do końca grudnia 2013 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta,
3) potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie kardiologii dziecięcej w 2013 roku, dokonane przez właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,
4) opinię konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej zawierającą potwierdzenie potrzeby i celowości zakupu ww. aparatury i sprzętu.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1) udokumentowana liczba świadczeń w zakresie kardiologii dziecięcej, wyrażająca się liczbą hospitalizacji, porad ambulatoryjnych, badań echokardiograficznych, Holtera, prób wysiłkowych a także cewnikowań serca oraz przezskórnych zabiegów kardiologicznych u dzieci z patologią układu krążenia przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach w danym ośrodku,
2) liczba świadczeń z zakresu kardiologii dziecięcej wykonywana u dzieci z patologią układu krążenia spoza terenu województwa w ostatnich dwóch latach w danym ośrodku,
3) liczba i kwalifikacje pracowników medycznych wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii dziecięcej,
4) dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii dziecięcej, udokumentowana poprzez oświadczenie konsultantów wojewódzkich w dziedzinie kardiologii dziecięcej, w zakresie potrzeby zakupu ww. aparatury i sprzętu,
5) wysokość udziału własnego w zakupie ww. aparatury i sprzętu.
6) oferty oferentów realizujących w 2013 r. zadanie pn. „Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej przeznaczonej dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” nie będą uwzględniane przy wyborze realizatora przedmiotowego zadania.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii – „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”. Dane formalne oferty.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii – „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”. Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2013 – kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii – „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2013 r. do godziny 11:00 na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-14
Data publikacji:
       2013-06-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-09-26
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-26Małgorzata Woźniak-Juhre ogłoszenie o wynikach
2013-07-09Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie listy spełniajacych wymagania
2013-06-25Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana formatu załącznika nr 3
2013-06-18Marlena Woźniak korekta ogłoszenia
2013-06-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5032 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.