Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Refundacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji


nr ogłoszenia: 152845                           poz. 1357


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Refundacyjno-Prawnym
w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
ocenianie wniosków o objecie refundacją leków, wyrobów medycznych oraz FSMP pod kątem formalno – prawnym,
przygotowywanie projektów decyzji oraz innego rodzaju rozstrzygnięć administracyjnych dla Ministra Zdrowia z zakresu procedury i postępowania refundacyjnego,
wspomaganie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie wierzytelności powstałych w związku z wydawaniem decyzji refundacyjnych i decyzji nakładających kary,
przygotowywanie dokumentacji spraw sądowo-administracyjnych i przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do sądów administracyjnych na decyzje Ministra Zdrowia,
odnotowywanie w bazie wszystkich rozstrzygnięć wraz etapem i terminami prowadzonych spraw,
udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania i skargi w zakresie należącym do kompetencji Wydziału.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku; praca wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz dyspozycyjnością;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe prawnicze,
znajomość zagadnień dotyczących ustawy refundacyjnej,
znajomość procedur administracyjnych,
zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
umiejętność rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu,
znajomość LEX, MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 18.07.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem „specjalista w Wydziale Refundacyjno–Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – umowa na zastępstwo”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji (22) 634-95-53,
- w Biurze Kadr (22) 63-49-521.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-03
Data publikacji:
       2013-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-03Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1604 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.