Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale do Spraw Bezpośredniej Obsługi Ministra w Biurze Ministra


nr ogłoszenia: 153206                             poz. 1366


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale do Spraw Bezpośredniej Obsługi Ministra w Biurze Ministra
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie korespondencji związanej z adresowanymi do Ministra Zdrowia zaproszeniami na konferencje, sympozja i inne wydarzenia naukowe,
koordynowanie i realizowanie prac związanych z nadawaniem patronatów Ministra Zdrowia, w tym prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków o patronat oraz udział w komitecie honorowym wpływających do Ministerstwa Zdrowia,
monitorowanie terminowej realizacji decyzji i poleceń Ministra w zakresie spraw związanych z nadawaniem przez Ministra patronatów,
przygotowywanie materiałów w porozumieniu z Gabinetem Politycznym i komórkami merytorycznymi na konferencje, zjazdy, sympozja oraz spotkania z udziałem Ministra Zdrowia bądź z jego przedstawicielami.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, dyspozycyjność i odporność na stres; rzetelność i terminowość, praca wymaga przemieszczania się; wysoka kultura osobista;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; pokój znajduje się na parterze, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w drugim skrzydle budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe,
dwuletnie doświadczenie zawodowe,
znajomość struktury urzędu,
znajomość regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia i podziału kompetencji sekretarza i podsekretarzy stanu,
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
znajomość obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

roczne doświadczenie w administracji publicznej,
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
umiejętności interpersonalne,
umiejętność nawiązywania kontaktów,
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 02.08.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale do Spraw Bezpośredniej Obsługi Ministra w Biurze Ministra”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: w Biurze Ministra (22) 63 49 437 lub w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-18
Data publikacji:
       2013-07-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1989 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.