Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskich


nr ogłoszenia: 153201                       poz. 1363


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych
w Departamencie Funduszy Europejskich

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowywanie opinii prawnych w zakresie wydatkowania środków europejskich (m.in. przepisów o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, o pomocy publicznej), w celu zapewnienia zgodności realizowanych działań z przepisami prawa,
przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, a także bieżące monitorowanie zmian odpowiednich przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowego, w celu zapewnienia możliwości prawidłowego wdrażania projektów zdrowotnych,
weryfikowanie projektów umów w sprawie projektu oraz decyzji o przyznaniu dofinansowania, w celu zapewnienia prawidłowości i terminowości wydatkowania środków finansowych,
opiniowanie pod względem formalno - prawnym decyzji, postanowień, umów oraz ich zmian, w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania projektów zdrowotnych,
opiniowanie wystąpień beneficjentów o zmianę warunków realizacji projektów, w celu usprawnienia realizacji projektów z zakresu zdrowia.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
]
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet - przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe prawnicze,
roczne doświadczenie w pracy na stanowisku do spraw obsługi prawnej,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
wiedza z zakresu finansów publicznych.

wymagania dodatkowe:

6 miesięcy doświadczenia w pracy związanej z wdrażaniem projektów,
przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych,
przeszkolenie z zakresu finansów publicznych,
przeszkolenie z zakresu pomocy publicznej,
znajomość metod wykorzystywania narzędzi informatycznych w pracy,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu,
zdolność planowania i samodzielnej pracy,
zdolność analitycznego myślenia i duża samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 02.08.2013 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskich”.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Funduszy Europejskich (22)53-00-249,
- w Biurze Kadr (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-18
Data publikacji:
       2013-07-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1897 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.