Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia


nr ogłoszenia: 153199                       poz. 1362


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowywanie projektów aktów prawnych,
opiniowanie projektów aktów prawnych,
przygotowywanie i opracowywanie materiałów i analiz w celu opracowania nowych aktów prawnych oraz ich nowelizacji,
przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Ministra Zdrowia w sprawach dotyczących organizacji ochrony zdrowia,
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski kierowane do Ministra Zdrowia,
przygotowywanie projektów odpowiedzi na przekazywane do Ministra Zdrowia interpelacje i zapytania poselskie,
przygotowanie informacji na temat realizacji zadań legislacyjnych w zakresie objętym działaniem Departamentu,
obsługa konferencji uzgodnieniowych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 2 piętrze;
budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w skrzydle A i C na parterze budynku;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie wyższe prawnicze,
6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
znajomość przepisów prawa i procedury administracyjnej oraz prawa cywilnego,
znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony zdrowia,
znajomość zagadnień związanych z prawami pacjenta,
umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
komunikatywność.

dodatkowe:

komunikatywna znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego UE,
umiejętność pracy w warunkach stresowych,
umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
umiejętność pracy w zespole,
dobra organizacja pracy oraz umiejętność terminowego realizowania powierzonych obowiązków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 02.08.2013 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia - (22) 63-49-277,
- w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-18
Data publikacji:
       2013-07-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1491 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.