Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskich


nr ogłoszenia: 153204                       poz. 1364

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych
w Departamencie Funduszy Europejskich

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
koordynowanie działań merytorycznych związanych z wdrażaniem w ramach NMF i MF EOG Funduszy Współpracy Dwustronnej na poziomie programów operacyjnych w celu ułatwienia współpracy między podmiotami polskimi a instytucjami z państw – darczyńców,
prowadzenie szkoleń dla beneficjentów w zakresie związanym z realizacją projektów w ramach MF EOG i NMF w celu przekazywania informacji m.in. na temat współpracy dwustronnej,
prowadzenie prac związanych z oceną formalną oraz merytoryczno – techniczną wniosków aplikacyjnych w celu przyjęcia projektów do realizacji, a także rozpatrywanie odwołań w ramach wdrażania MF EOG i NMF,
monitorowanie na bieżąco działań realizowanych przez beneficjentów projektów MF EOG i NMF, w których pełniona jest funkcja opiekuna projektów, w tym: uczestnictwo w zawieraniu umowy finansowej, weryfikacji i akceptacji wystąpień o zmianę warunków realizacji projektów, w celu oceny postępu w realizacji przedsięwzięć i poprawności oraz zasadności dokonywanych wydatków, a także usprawnienia realizacji nadzorowanych projektów,
weryfikowanie i akceptacja od strony merytorycznej dokumentów sprawozdawczych z realizacji powierzonych projektów w ramach NMF i MF EOG w celu sprawdzenia poprawności wydatkowania środków publicznych oraz oceny postępu w realizacji przedsięwzięć,
prognozowanie i podejmowanie działań naprawczych w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji powierzonych projektów w ramach NMF i MF EOG,
prowadzenie bazy danych na temat wdrażania powierzonych projektów w ramach NMF i MF EOG w celu monitorowania postępów w realizacji projektów,
prowadzenie aktualizacji strony internetowej poświęconej Funduszowi Współpracy Dwustronnej w celu ułatwienia współpracy między podmiotami polskimi a instytucjami z państw - darczyńców.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; częste wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet - przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie - wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych lub europeistyki lub politologii lub pokrewne,
1,5 roku stażu pracy w obszarze współpracy międzynarodowej w ramach administracji publicznej lub organizacjach międzynarodowych lub w obszarze wdrażania funduszy europejskich,
znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
wiedza z zakresu funduszy europejskich, w szczególności Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
wiedza z zakresu relacji Polski oraz Państw-Darczyńców.

wymagania dodatkowe:

przeszkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego,
znajomość języka norweskiego na poziomie A2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie C1,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 02.08.2013 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Wdrażania Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Europejskich”.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Funduszy Europejskich (22) 53-00-263,
- w Biurze Kadr (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-18
Data publikacji:
       2013-07-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-18Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1900 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.