Dziennik rejestru zmian 
 

Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w latach 2013-2014


07-08-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
13-09-2013 Wyłonienie realizatora/realizatorów zadania
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w latach 2013-2014
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 19 lipca 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, zwanego dalej Programem, w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w latach 2013-2014.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI. Programu – Zadania Programu finansowane z budżetu państwa przez ministra właściwego do spraw Zdrowia punkt 3, ppkt 2 - akcje promocyjne i edukacyjne, przewidziane do realizacji w 2-letnich edycjach przez organizacje pozarządowe lub podmioty lecznicze, zadanie realizuje cel zawarty w Rozdziale III - pkt 3.2 Programu - Cele szczegółowe - Zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy, o co najmniej 500 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku, Rozdział III pkt 3.2. ust. 3 pkt 1 Programu: Promocja idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno–promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.
Powyższy cel może być osiągnięty poprzez następujące działania:
- Rozszerzenie zasięgu Programu o kolejne Regionalne Ośrodki Kwalifikacyjne oraz kontynuowanie realizowanych systemowych rozwiązań organizacyjnych mających istotnie zwiększyć liczbę przeszczepień nerki od żywych dawców;
- edukacja w zakresie przeszczepień od żywych dawców zarówno pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i ich rodzin, jak i popularyzacja idei dawstwa narządów w społeczeństwie;
- poprawa dostępności osób dializowanych i ich rodzin do ośrodka kwalifikującego do przeszczepienia nerki i ośrodka transplantacyjnego.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora Programu na lata 2013 i 2014 w zakresie promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców realizowanej poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ, realizowany poprzez:
1. Wprowadzenie funkcji realizatorów regionalnych przy Regionalnych Ośrodkach Kwalifikacyjnych, których zadaniem będzie organizacja szkoleń realizatorów lokalnych, lekarzy nefrologów poradni nefrologicznych, personelu stacji dializ, a także propagowanie idei dawstwa w mediach oraz kierowanie i nadzór nad realizacją zadania Programu.
2. Zapewnienie przez realizatorów regionalnych przeszkolenia realizatorów lokalnych programu edukacyjno–promocyjno-informacyjnego (pielęgniarka lub lekarz pracujący bezpośrednio z pacjentami dializowanymi) w zakresie transplantologii, ze szczególnym uwzględnieniem zasad kwalifikacji do przeszczepu, korzyści zdrowotnych oraz etycznych i prawnych aspektów dotyczących dawstwa i przeszczepienia nerek od dawcy żywego.
3. Organizowanie przez realizatorów lokalnych otwartych spotkań pacjentów dializowanych i członków ich najbliższej rodziny z psychologiem klinicznym, lekarzem nefrologiem, lekarzem transplantologiem i koordynatorem transplantacyjnym w stacji dializ lub w innym miejscu, których celem będzie udzielenie wyczerpujących informacji i konsultacji dotyczących pobrania i przeszczepienia nerki od żywego dawcy rodzinnego.
4. Organizowanie przez Zespół Konsultacyjny, w skład którego wchodzą psycholog, nefrolog, chirurg oraz w razie potrzeby lekarz innej specjalności (np. urolog, kardiolog, onkolog) spotkań par dawca- biorca, których celem będzie udzielenie wyczerpujących informacji i konsultacji dotyczących w szczególności pobrania i przeszczepienia nerki od żywego dawcy rodzinnego, ryzyka dla dawcy, czasu rehabilitacji pooperacyjnej u dawcy, sposobu i przebiegu kwalifikacji żywego dawcy nerki a także ustalenie i umówienie badań kwalifikujących parę dawca-biorca do przeszczepienia w ośrodku transplantacyjnym.
5. Udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych opracowanych w poprzedniej edycji zadania (2011-2012) w zakresie żywego dawstwa w formie informatorów, ulotek, filmów, itp., personelowi medycznemu stacji dializ, pacjentom dializowanym i członkom ich rodzin.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta będącego organizacją pozarządową lub podmiotem leczniczym określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Potwierdzenie statusu prawnego Oferenta oraz danych osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta poprzez przedłożenie aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotów leczniczych).
4. Statut jednostki lub inny równoważny dokument.
5. Informacje o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenia o zobowiązaniu Oferenta do nawiązania współpracy ze stacjami dializ, w tym nieaktywnymi lub mało aktywnymi w zakresie zgłoszeń dializowanych pacjentów do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie nerki.
7. Oświadczenie o zobowiązaniu Oferenta do regularnych (przynajmniej raz na 3 miesiące) spotkań z regionalnymi i lokalnymi realizatorami zadania Programu w celu analizy przebiegu realizacji zadania.
8. Oświadczenia osób mających stanowić kadrę szkolącą oraz innych ekspertów w zakresie psychologii klinicznej, nefrologii i transplantologii, z którymi Oferent współpracuje lub podejmie współpracę w celu realizacji celów zadania, o wyrażeniu zgody na objęcie ofertą na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno–promocyjno–informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ (wypełniony załącznik nr 3).
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
9. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- przeniesieniu praw autorskich do materiałów, które zostaną opracowane w ramach przedmiotowego zadania na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Zdrowia.
10. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
11. Wypełnione załączniki nr 1, 2 i 2a w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji zadania Programu powinna zawierać szczegółowy opis zakresu podzadań projektowanych w ramach zadania Programu:
1) przedstawienie rozwiązań organizacyjnych mających na celu rozszerzenie zasięgu Programu o kolejne Regionalne Ośrodki Kwalifikacyjne oraz kontynuowanie realizowanych systemowych zmian zmierzających do istotnego zwiększenia liczby przeszczepień nerki od żywych dawców;
2) przeszkolenia realizatorów lokalnych stacji dializ, lekarzy nefrologów poradni nefrologicznych oraz personelu stacji dializ w zakresie kwalifikacji do przeszczepienia nerki, zasad kwalifikacji potencjalnych dawców rodzinnych nerek i wskazań do wyprzedzającego przeszczepienia nerki.
3) przedstawienie rozwiązań wykorzystania w obecnej edycji zadania Programu materiałów edukacyjno-promocyjno-informacyjnych, opracowanych w poprzedniej edycji zadania Programu, skierowanych do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ
4) określenie zadań realizatorów regionalnych w zakresie:
a) organizacji szkoleń lokalnych z udziałem minimum 5 a maksimum 15 realizatorów lokalnych,
b) organizacji szkoleń regionalnych z udziałem minimum 15 a maksimum 40 osób, w tym realizatorów lokalnych, lekarzy nefrologów poradni nefrologicznych oraz personelu stacji dializ,
c) propagowania idei dawstwa rodzinnego (od dawcy żywego) w mediach,
d) kierowanie i nadzór nad realizacją zadania Programu (wymienić wszystkich realizatorów regionalnych zadania Programu wraz z kwalifikacjami, doświadczeniem, nadzorowanym regionem, w tym z nadzorowanymi realizatorami lokalnymi w stacjach dializ, oraz zakres czynności w ramach obowiązków, sposób i wysokość wynagradzania itp.).
2. Określenie sposobu uzyskania zakładanego celu zadania jakim jest wzrost przeszczepień od żywych dawców nerki w skali kraju –do poziomu wynoszącego około 70 przeszczepów w roku 2013 i około 90 przeszczepów w roku 2014.
3. Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego związanego z realizacją zadania Programu (wypełnione załączniki nr 2 i 2a), który powinien zawierać:
1) kalkulację kosztów obejmującą koszty szkolenia realizatorów lokalnych, personelu stacji dializ i lekarzy nefrologów poradni nefrologicznych;
2) kalkulację kosztów obejmującą powielenie materiałów edukacyjno-promocyjno-informacyjnych opracowanych w poprzedniej edycji zadania;
3) kalkulację kosztów obejmującą koszty organizacji przez realizatorów lokalnych otwartych spotkań dla osób z niewydolnością nerek i ich rodzin;
4) kalkulację kosztów obejmującą koszty spotkań Zespołów Konsultacyjnych, tj. psycholog, chirurg, nefrolog i w razie potrzeby lekarz innej specjalności (np. urolog, onkolog, kardiolog itp.)
5) kalkulację kosztów obejmującą premię dla realizatorów lokalnych za potwierdzone uczestnictwo pary dawca-biorca w spotkaniu z Zespołem Konsultacyjnym;
6) koszty kierowania i nadzoru nad realizacją zadania Programu przez realizatora regionalnego, z uwzględnieniem kosztów administracyjnych działalności;
7) koszt sporządzenia oceny efektywności realizacji zadania (końcowe roczne merytoryczne sprawozdanie z realizacji zadania). Łączny koszt realizacji zadania Programu przedstawiony w planie rzeczowo-finansowym nie może przekroczyć w roku 2013 i 2014 kwoty 750 000 zł rocznie.
załącznik nr 2 i 2a - w formacie *rtf
załącznik nr 2 i 2a - w formacie *pdf
4. Przedstawienie informacji o prowadzonej przez Oferenta działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem zadania Programu w tym wskazanie ekspertów, w zakresie psychologii klinicznej, nefrologii i transplantologii oraz ich doświadczenia i kwalifikacji, z którymi Oferent współpracuje lub zostanie podjęta współpraca w celu realizacji celów zadania wraz z kopiami dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń o ukończeniu kursów doskonalących itp. w zakresie transplantologii, nefrologii, psychologii klinicznej.
5. Przedstawienie informacji o kadrze uprawnionej do prowadzenia szkoleń, w tym doświadczenia i kwalifikacji wraz z kopiami dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń o ukończeniu kursów doskonalących itp. w zakresie transplantologii, nefrologii, psychologii klinicznej. Uwaga: Proszę dołączyć wykaz kadry szkolącej wraz z przypisanymi zadaniami.
6. Udokumentowane doświadczenie Oferenta oraz realizatorów regionalnych w realizacji programów edukacyjno-promocyjno- informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek lub narządów.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena sposobu spełnienia wymagań określonych w pkt 1. wymagań merytorycznych
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego zadania Programu, określonego w załączniku nr 2 i 2a w zakresie szacunkowych kosztów jednostkowych poszczególnych czynności podzadań i szacunkowych kosztów łącznych podzadań.
3. Ocena sposobu wykorzystania przez Oferenta powielonych materiałów edukacyjno-promocyjno-informacyjnych.
4. Ocena informacji o prowadzonej przez Oferenta działalności, w szczególności wielkości, strukturze zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań programu, w tym wskazanych ekspertów w zakresie psychologii klinicznej, nefrologii i transplantologii, z którymi Oferent współpracuje lub zostanie podjęta współpraca w celu realizacji celów zadania.
5. Ocena kadry uprawnionej do prowadzenia szkoleń w ramach zadania Programu.
6. Ocena doświadczenia Oferenta oraz realizatorów regionalnych w realizacji programów edukacyjno–promocyjno- informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek lub narządów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
(Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części oferty, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione w piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno–promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać zgodnie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na realizację zadania w roku 2014 jak również zakres zadań będzie potwierdzony po zatwierdzeniu budżetu państwa i może ulec zmianie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2013 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-19
Data publikacji:
       2013-07-19
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-09-13
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-13Marlena Woźniak dodano: Wyłonienie realizatora/realizatorów zadania
2013-08-07Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-07-19Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5036 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.