Dziennik rejestru zmian 
 

Radca prawny ds. obsługi prawnej w Biurze Dyrektora Generalnego


nr ogłoszenia: 153360                         poz. 1368


MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
radcy prawnego ds. obsługi prawnej
w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
zapewnienie obsługi prawnej w zakresie spraw pozostających we właściwości Biura Dyrektora Generalnego, poprzez świadczenie pomocy prawnej, w szczególności sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów umów, porozumień oraz innych dokumentów, które wymagają parafy radcy prawnego,
sporządzanie ekspertyz i analiz z zakresu kompetencji Biura Dyrektora Generalnego w celu wyjaśnienia zagadnień prawnych związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro,
opracowywanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych, projektów decyzji administracyjnych, projektów odpowiedzi do organów i podmiotów zewnętrznych w zakresie działalności Biura Dyrektora Generalnego,
opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym projektów aktów prawnych przygotowywanych w Biurze oraz projektów upoważnień i pełnomocnictw,
prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi w charakterze pełnomocnika.

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Ministerstwo Zdrowia zajmuje kompleks dwóch piętrowych budynków: gmach główny przy ul. Miodowej 15. Budynki te wraz z przyległym terenem wpisane są do rejestru zabytków. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

wykształcenie: wyższe prawnicze,
uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych,
3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata doświadczenia w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą prawną,
znajomość przepisów z zakresu prawa finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa cywilnego,
znajomość zasad techniki prawodawczej,
umiejętność negocjacji,
umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe:

studia podyplomowe w zakresie legislacji lub ukończona aplikacja legislacyjna,
wiedza systemowa z zakresu działu „zdrowie”,
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
roczne doświadczenie w pracy w administracji rządowej na stanowisku związanym z obsługą prawną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopia uprawnień radcy prawnego,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 07.08.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończonym procesie naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: w Biurze Dyrektora Generalnego (22) 63-49-652 lub w Biurze Kadr (22) 63-49-521.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-24
Data publikacji:
       2013-07-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1607 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.