Dziennik rejestru zmian 
 

Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii,
Kierownik Kliniki Neurochirurgii z Pododdziałem Neurologii,
Kierownik Kliniki Otolaryngologii,
Kierownik Klinki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii


FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: Kierownika Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii
Kierownika Kliniki Neurochirurgii z Pododdziałem Neurologii
Kierownika Kliniki Otolaryngologii
Kierownik Klinki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii
DATA OGŁOSZENIA: 29.07.2013r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 01.08.2013r. do 16.08.2013r.
LINK DO STRONY: www.iczmp.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: Kierownika Kliniki
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska: Kierownika Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii, Kierownika Kliniki Neurochirurgii z Pododdziałem Neurologii, Kierownika Kliniki Otolaryngologii, Kierownik Klinki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów
1. Podanie skierowane do Kierownika Instytutu o przyjęcie na stanowisko kierownika Kliniki.
2. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz dorobek naukowy.
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego.
4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
5. Opinię pracodawcy z ostatnich 5 lat pracy.
6. Opisaną przez kandydata wizję działania i perspektywy rozwoju Kliniki / Zakładu.
7. Wykaz publikacji.
8. Ocenę bibliometryczną dorobku naukowego z ostatnich 3 lat.
9. Oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie, że Instytut jest lub będzie w dniu podpisania umowy o pracę na stanowisku kierownika Kliniki podstawowym miejscem pracy.
11. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać pod adresem:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
93-338 Łódź
ul. Rzgowska 281/289
Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-11-26

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem nabór na stanowisko: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Kierownika Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii, Kierownika Kliniki Neurochirurgii z Pododdziałem Neurologii, Kierownika Kliniki Otolaryngologii, Kierownika Klinki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 01.08.2013 r. do 16.08.2013 r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.
W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

Konkursy przeprowadzane zostaną w dniu 27.08.2013r. od godziny 9:00 w siedzibie Instytutu CZMP - w sali dydaktycznej nr 1 ( pawilon położniczo - ginekologiczny).
Złożonych ofert nie odsyłamy.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
Informacja dotycząca wyniku postępowania konkursowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej www.iczmp.edu.pl Instytutu CZMP.

Łódź, dnia 29.07.2013r.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-30
Autor dokumentu: Ewa Pawlak
Data publikacji:
       2013-07-30
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-30Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2014 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.