Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego


nr ogłoszenia: 154053                               poz. 1379


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej
w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
realizowanie zadań związanych z opieką paliatywną i hospicyjną, sprawowaną w domu chorego, poradni medycyny paliatywnej, oddziałach stacjonarnych opieki paliatywnej i ośrodkach opieki dziennej oraz przez szpitalne zespoły wspierające, w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy i rozwoju opieki nad osobami w końcowym okresie życia,
przygotowywanie informacji, opinii, analiz oraz sprawozdań na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce,
rozpatrywanie skarg i wniosków, przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie oraz inne pisma związane z realizowanymi zadaniami,
opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych merytorycznie z realizowanymi zadaniami oraz opracowywanie założeń merytorycznych do projektów aktów prawnych,
uczestniczenie w opracowywaniu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych, związanych z poprawą opieki w dziedzinie medycyny paliatywnej,
analiza i opiniowanie dokumentów oraz uczestniczenie w pracach z zakresu działań dostosowawczych do wymogów Unii Europejskiej, pozostających we właściwości Wydziału,
realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej, w szczególności przygotowywanie merytoryczne wkładów w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej
4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, a w uzasadnionych przypadkach może być również wykonywana w porze wolnej od pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub z zakresu zdrowia publicznego,
3-letnie doświadczenie zawodowe związane z działalnością w ochronie zdrowia,
znajomość zagadnień z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności regulacji prawnych dotyczących opieki i profilaktyki zdrowotnej,
znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
znajomość drugiego języka roboczego UE na poziomie komunikatywnym,
2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, w tym w obszarze ochrony zdrowia,
umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 10.09.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 203,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-26
Data publikacji:
       2013-08-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-08-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1600 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.