Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego


nr ogłoszenia: 154054                                   poz. 1380


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej
w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw związanych z opieką długoterminową, realizowaną w szczególności w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakresie właściwości Departamentu,
opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych skierowanych w ramach uzgodnień do Departamentu w zakresie opieki długoterminowej,
opracowywanie materiałów oraz dokonywanie analiz związanych z opieką długoterminową,
opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli oraz rozpatrywanie skarg i wniosków, a także przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma,
współpraca merytoryczna z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie realizowanych zadań.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej
4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, a w uzasadnionych przypadkach może być również wykonywana w porze wolnej od pracy;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych
dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie,
roczne doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
znajomość problematyki z zakresu długoterminowej opieki zdrowotnej,
znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub z zakresu zdrowia publicznego,
znajomość drugiego języka roboczego UE na poziomie komunikatywnym,
umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 10.09.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej, Departament Zdrowia Publicznego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 203,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-26
Data publikacji:
       2013-08-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-08-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1899 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.