Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista do spraw obsługi prawno-organizacyjnej w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego


Nr ogłoszenia: 154340

poz. 1384MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista do spraw obsługi prawno-organizacyjnej w Wydziale
Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego w zakresie spraw będących w kompetencjach Dyrektora Generalnego oraz zarządzeń Ministra regulujących kwestie organizacji Ministerstwa, a także opracowywanie propozycji procedur odnoszących się do określonych aspektów funkcjonowania Ministerstwa, w celu zapewnienia zgodnego z prawem działania MZ,
- opiniowanie projektów aktów prawnych w procesie uzgodnień wewnętrznych oraz międzyresortowych w celu przygotowania dla dyrektora Biura opinii zawierającej w określonych przypadkach także propozycje zmian do proponowanych rozwiązań prawnych oraz uczestnictwo w posiedzeniach komisji uzgodnieniowych,
- opiniowanie wniosków komórek organizacyjnych w sprawie zmiany ich struktury organizacyjnej, opiniowanie projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych,
- współuczestnictwo w koordynacji działań pracowników Ministerstwa wobec czynności podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procedury obowiązującej w MZ, jak również uczestniczenie w spotkaniach z podmiotami prowadzącymi działalność lobbingową oraz sporządzanie notatek z ww. spotkań,
- prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Dyrektora Generalnego bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania zadań (przygotowywanie analiz i opinii, w celu zapewnienia odpowiedniego jakościowo oraz terminowego załatwienia sprawy),
- przygotowywanie dla Dyrektora Generalnego analiz, informacji i opinii w zakresie wybranych aspektów procedur decyzyjnych dotyczących funkcjonowania urzędu oraz w sprawach zleconych przez Dyrektora Generalnego, a także przygotowywanie propozycji zmian procedur, w celu zapewnienia rzetelnej informacji odnośnie organizacji urzędu,
- przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra Zdrowia oraz Dyrektora Generalnego, przedkładanie ich do podpisu Ministra Zdrowia lub Dyrektora Generalnego w celu zapewnienia możliwości podejmowania czynności przez ustanowionych przez Ministra Zdrowia lub Dyrektora Generalnego pełnomocników,
- przygotowywanie materiałów na stronę intranetową Ministerstwa w celu zapewnienia aktualnych informacji w zakresie działania Biura.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Ministerstwo Zdrowia zajmuje kompleks dwóch piętrowych budynków: gmach główny przy ul. Miodowej 15. Budynki te wraz z przyległym terenem wpisane są do rejestru zabytków. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

- wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
- 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą prawną lub legislacyjną,
- znajomość regulacji dotyczących działalności lobbingowej,
- znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
- znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej,
- znajomość organizacji urzędu,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność redagowania pism,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji rządowej,
- studia podyplomowe w zakresie legislacji,
- szkolenia w zakresie technik legislacyjnych, w zakresie opiniowania aktów prawnych,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 25.09.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Biurze Dyrektora Generalnego – (22) 63 49 316,
- w Biurze Kadr – (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-10
Data publikacji:
       2013-09-11
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-09-10Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1564 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.